P-Direkt speelt als professioneel hr-dienstverlener, expert en sparringpartner een steeds belangrijkere rol bij de bedrijfsvoering van het Rijk.

Relatiemanagement

Relatiemanagement delen we onder in strategisch, tactisch en operationeel.

Op strategisch en tactisch niveau heeft P-Direkt stakeholdermanagement overleg met ICOP-directeuren. DT-leden van P-Direkt vervullen hierin de rol van strategisch overlegpartner voor de ICOP-leden. Het doel is om op strategisch niveau de onderlinge relaties te bewaken en te verbeteren.

Cluster Relatiemanagement opereert op tactisch en operationeel niveau. Dit cluster wil de kwaliteit van de dienstverlening door P-Direkt en de aanlevering door de organisaties verbeteren. Uitgangspunt is verbetering van de procesgang binnen de gehele hr-keten. Hierbij heeft relatiemanagement gesprekken met vertegenwoordigers van de klantorganisaties. Deze vertegenwoordigers zijn over het algemeen het verlengstuk van P&O afdelingen en adviseurs van de ICOP-leden.

Meer informatie

Meer informatie over de portefeuilleverdeling vindt u op rijksportaal op de pagina Relatiemanagement P-Direkt.

Let op! Voor het openen van het P-Direktportaal of rijksportaal dient u ingelogd te zijn op uw Digitale Werkplek Rijk.

Nieuwe klanten

P-Direkt is een rijksbrede shared service organisatie (SSO). We werken voor het Rijk en hebben geen winstoogmerk. We treden niet in concurrentie met andere aanbieders en doen niet mee in aanbestedingen.
Als er vragen komen van agentschappen, zbo’s (zelfstandig bestuursorgaan), RWT’s (rechtspersoon met een wettelijke taak), dan is de eerste vraag of we op basis van vigerende regelgeving onze diensten mogen aanbieden en handelen in overeenstemming met het beleidskader voor aansluiting zbo’s op rijksbrede voorzieningen, ICBR 21 april 2020. We informeren en betrekken hierbij de centraal opdrachtgever, eigenaar en eigenaarsadvies en BZK staf indien nodig.
Als het gaat om een organisatie waaraan we zouden mogen leveren, doen we vervolgens een check op onze aansluitvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • we leveren alleen bestaande processen en dienstverlening zoals opgenomen in de basis dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de centraal opdrachtgever en de producten- en dienstengids (PDG) aan nieuwe klanten;
  • we ontwikkelen voor nieuwe klanten geen maatwerk; 
  • nieuwe klanten zijn en blijven aangesloten op de CAO Rijk (collectieve arbeidsovereenkomst) en het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds);
  • voor aansluiting op WenS, CSO (Carrièresites Overheid) zijn er ook separate aansluitcriteria; 
  • voor aansluiting op de IDM-keten, geldt dat de rijksbrede dienstverlening zoals aangeboden door CIO-Rijk wordt afgenomen.

Ons advies over de aansluiting langs deze kaders leggen we ter aanvulling voor aan de centrale opdrachtgever en ter besluitvorming voor aan de eigenaar. 

Bij een goedkeuring nemen we de aansluiting projectmatig op in ons Project Portfolio Management (PPM).