Op deze pagina leest u hoe P-Direkt werkt, wat onze plaats is in de hr-keten en wat onze kernwaarden zijn.

Kernwaarden

De kernwaarden van P-Direkt zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Onze kernwaarden zijn leidend voor bij hoe wij kijken naar onze dienstverlening en hoe wij ons werk doen. De volgorde geeft richting als wij keuzes moeten maken wanneer wij onze dienstverlening doorontwikkelen en uitbreiden.

Betrouwbaar: Betrouwbaarheid staat voorop bij alles wat P-Direkt doet. Persoonsgegevens moeten goed beschermd zijn. Uw salaris betalen wij op tijd uit, het bedrag klopt tot achter de komma en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Efficiënt: We streven ernaar dat onze verschillende stakeholders moeiteloos en eenvoudig gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Wij denken mee en zetten ons in om zaken rijksbreed slimmer te regelen. Daarbij hebben we continu aandacht voor de efficiency en effectiviteit van onze eigen werkprocessen. Onze klanten ervaren: ‘Efficiëntie voelt gewoon prettig!’

Klantgericht: Als we onze eerste twee kernwaarden goed invullen – betrouwbaarheid bieden en het werk voor alle betrokkenen efficiënt laten verlopen – voldoen we eigenlijk al aan de belangrijkste voorwaarden van klantgerichtheid. Klantgerichtheid gaat over inleven en moeilijke onderwerpen begrijpelijk maken. De kernwaarde klantgerichtheid schept ruimte voor extra diensten die misschien minder efficiënt zijn, maar die wel voldoen aan de wensen van onze gebruikers. Een voorbeeld daarvan is onze FAOM (Financiële Analyse op Maat). Ook bij nieuwe dienstverlening zoals; onze chatfunctie weten we niet altijd op voorhand of dit wel efficiënt is. Omdat onze gebruikers behoefte hadden aan dit contactkanaal kozen wij hier toch voor.

Innovatief: Om onze dienstverlening nu en in de toekomst betrouwbaar, efficiënt en klantgericht te maken, vinden we innovatie belangrijk. We gebruiken hiervoor graag technologische mogelijkheden zodra het kan. Uiteraard altijd met oog voor betrouwbaarheid. Innovatie is nodig om de dienstverlening te kunnen bieden die bij deze tijd past. Het draagt bij aan de betrouwbaarheid, efficiency en klantgerichtheid van P-Direkt in de toekomst.

Merkbelofte

P-Direkt heeft de volgende merkbelofte: 

'Mijn P-Direkt, zo geregeld!'

Onze plaats in de hr-keten

P-Direkt is de hr-dienstverlener van de Rijksoverheid. Als shared service organisatie bedienen we ministeries en andere rijksdiensten. Onze expertise ligt op het snijvlak van hr en ict. P-Direkt focust zich op grootschalige en betrouwbare dienstverlening op het gebied van hr- en salarisadminstratie.
P-Direkt zorgt dat van iedereen die actief is binnen het Rijk alle hr-gegevens op een veilige, eenduidige manier geregistreerd kunnen worden en beschikbaar kunnen worden gesteld. Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid en veiligheid beweegt P-Direkt ook op het gebied van rijksidentiteiten om vast te stellen wie iemand is, of om ketenpartners te helpen bij in- en uitdiensttredingen. We bieden onze dienstverlening ook ter ondersteuning van andere bedrijfsvoering.

Hr-ondersteuning kan gaan over beleid, uitvoering en beheersing. Maar ons werk gaat ook over de dagelijkse ondersteuning. We leggen hierbij de nadruk op het ‘koude’ deel van het proces. Administratie, gegevensverwerking, salarisverwerking en informatievoorziening liggen dichter bij ons dan advies en persoonlijke begeleiding. Aanvullend op dit ‘koude’ deel bieden we op basis van alle gegevens die we hebben ook duiding. Onze ervaring als hr-uitvoerder zetten we in om te zorgen voor optimaal uitvoerbare hr-processen. Hoewel we op een aantal gebieden ict-diensten leveren, is dat zeker niet ons primaire werkveld.

Soorten dienstverlening

Soort dienstverlening
P-Direkt biedt standaard dienstverlening voor alle deelnemende organisaties, met meer specifieke diensten die passen bij de rollen en positie van de afnemers.

Het kan zijn dat een organisatie aan P-Direkt vraagt om een hr-dienst te ondersteunen. Soms kiezen we ervoor om deze ondersteuning als pilot aan te bieden of deze in eerste instantie alleen voor die organisatie te ontwikkelen. Omdat P-Direkt die dienst dan (nog) niet aanbiedt voor het hele Rijk, noemen we dit maatwerk en passen we een andere vorm van financiering toe. Voorbeeld: een aanvullend bedrag per individuele arbeidsrelatie.
We streven ernaar om een succesvolle pilot zo op te zetten dat ook andere afnemers hier gebruik van kunnen maken. Bij grotere belangstelling kunnen we deze uiteindelijk aanbieden als standaarddienstverlening.

Tot slot zijn er zaken in ontwikkeling en (nog) niet vallen onder maatwerk of standaarddienstverlening. Dit noemen wij projecten.

Rol P-Direkt
Per proces helpt P-Direkt haar klanten soms op verschillende manieren, dit is onze ‘rol’ binnen dat proces.

Bij de meeste van onze dienstverlening levert P-Direkt functionele en applicatieve ondersteuning. Dit houdt in dat P-Direkt het mogelijk maakt dat organisaties zelf hun personele zaken regelen, bijvoorbeeld via het P-Direktportaal en door contact met ons contactcenter. Hier leveren we bijvoorbeeld rapportages voor of we zorgen dat een applicatie optimaal functioneert.

Voor enkele processen en klanten verzorgt P-Direkt ook de uitvoering. Naast ondersteuning, voert P-Direkt dan zelf de administratieve handelingen uit die het proces vraagt.

Voor andere processen verzorgt P-Direkt de ontwikkel- en beheersactiviteiten voor de applicatie die de dienstverlening ondersteunt. P-Direkt is bij deze processen zelf niet de leverancier van de dienstverlening zelf. Bij deze processen is de rol van P-Direkt applicatieve ondersteuning. Meestal gaat het hierbij om een samenwerking met UBR-personeel, waarbij de producten- en dienstencatalogus van UBR-personeel geldt.