Met het overzicht aan het werk verschaffen we inzicht in wat de diensten inhouden. Waar financiering niet benoemd is, is sprake van basisdienstverlening. 

Verlofregistratie

Rol P-Direkt: ondersteuning

Verlof is een belangrijke arbeidsvoorwaarde van een medewerker. P-Direkt helpt organisaties op verschillende manieren het verlof te registreren in het P-Direktportaal. Verlof behoort tot het zogenaamde ‘warme proces’. Dat betekent dat manager en medewerker altijd overleg voeren over de aanvraag om verlof te nemen.

Er zijn verschillende vormen van verlof:

  • toegekende verlofsoorten als wettelijk verlof en verschillende vormen van IKB-verlof;
  • verlof dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie van een medewerker. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsverlof,  ouderschapsverlof en PAS-verlof (voor de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren).

U vindt de informatie over de verschillende verlofsoorten en het registreren hiervan in het P-Direktportaal op Rijksportaal Personeel.

Registratie arbeidsduur en werktijd

Rol P-Direkt: ondersteuning

Na indiensttreding krijgt de medewerker een welkomstmail. In deze welkomstmail staat dat de medewerker het rooster moet registreren in het P-Direktportaal. Hierna berekent P-Direkt het verlofsaldo en ziet de medewerker dit in het P-Direktportaal. Het bij de aanstelling ingevoerde rooster is fictief en staat op ‘Geen tijdregistratie’. Op basis hiervan kan P-Direkt geen verlof toekennen. De arbeidsduur wordt wel meteen bij de aanstelling geregistreerd.
 

Dienstroosterplanning

Rol P-Direkt: ondersteuning
Financiering: project

Vanaf 2021 heeft P-Direkt een rijksbrede dienstroosterapplicatie in beheer. In 2017 is een start gemaakt met een applicatie bij de Belastingdienst. Dit jaar breiden we het dienstroosterprogramma uit met onderdelen van andere organisaties.

Met de dienstroosterapplicatie kunnen werkzaamheden ingepland worden van medewerkers die in onregelmatige dienst werken. Zo zien planners, medewerkers en managers eenvoudig:

  • hoeveel capaciteit voor welke werkzaamheden nodig is; en
  • op welke dagen (inclusief tijdstippen) medewerkers nodig zijn.

Naast de registratie van werktijden vindt voor deze medewerkers ook de verlofregistratie in de dienstroosterapplicatie plaats.

Medewerkers die in onregelmatige dienst werken ontvangen toelagen. De hoogte van deze toelagen hangt af van het tijdstip waarop een medewerker werkt. De dienstroosterapplicatie berekent automatisch de uren onregelmatige dienst per dag en maand. Aan het begin van de maand geeft de dienstroosterapplicatie deze uren per maand door aan het personeelssysteem van P-Direkt. Gebeurt dit vóór de sluitingsdatum van de salarisbetaling? Dan ontvangt de medewerker bij de eerstvolgende salarisbetaling een toelage.

  • Er gelden specifieke afspraken omtrent de taakverdeling tussen decentraal functioneel beheer (eigen departement) en centraal functioneel beheer (P-Direkt);
  • Er gelden aparte serviceafspraken omtrent de bereikbaarheid en servicelevels van het centrale functioneel beheer in het dossier nadere overeenkomst (DNO);
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de roosterapplicatie, werkt een aantal HR-processen dat via het P-Direktportaal werkt op een andere manier.

Registratie verzuim en poortwachter

Rol P-Direkt: ondersteuning en uitvoering
Financiering: basisdienstverlening en maatwerk

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een juiste en tijdige verzuimregistratie in het P-Direktportaal.

P-Direkt voert de verzuimregistratie voor DJI en OCW uit. Het registreren van verzuim gebeurt handmatig in het P-Direktportaal. Dit wordt apart in rekening gebracht als maatwerk.

P-Direkt verzorgt de geautomatiseerde gegevensuitwisseling aan het UWV en Arbo-diensten.

P-Direkt ondersteunt de complexe processen voor verzuim en de administratieve werkgeversrol binnen de Wet verbetering Poortwachter.

Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim zorgt P-Direkt voor de verminderde loondoorbetaling.

Ook bij ziek uit dienst situaties verzorgt P-Direkt de doorbetaling met de eventuele ziektewetuitkering in het kader van het eigenrisicodragerschap ZW (Ziektewet).

Werknemers die onder de no-riskpolis Ziektewet vallen worden zo ook geregistreerd en bij ziekte wordt het UWV door de geautomatiseerde gegevensuitwisseling geïnformeerd. Zo kunnen zij de Ziektewetuitkering aan de werkgever overmaken.

Eventuele aanvullingen op WIA/WGA-uitkeringen en uitkeringen voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, berekenen we en passen we aan bij salarisherzieningen.

Informatie over verzuim en het registreren hiervan in het P-Direktportaal, vindt u op het Rijksportaal Personeel.

Later in 2021 voeren we verbeteringen van de administratieve ondersteuning van de werkgeversrol binnen de Wet verbetering Poortwachter en structuur in het opslaan van belangrijke documenten in het personeelsdossier.

Afkortingen binnen de Rijksoverheid (AFKO Rijk)

Rol P-Direkt: applicatieve ondersteuning

Waarom bestaat AFKO Rijk?
Binnen de Rijksoverheid gebruiken we heel veel afkortingen. Voor nieuwe medewerkers binnen het Rijk kan dit verwarrend zijn. Steeds om uitleg vragen is vervelend. AFKO Rijk helpt hierbij.

Hoe werkt het?
AKFO Rijk verzamelt afkortingen. Op afkorijk.nl staan de betekenissen. Staat een afkorting er niet tussen? Dien deze afkorting dan vooral in! Op die manier maken we AKFO Rijk samen nog completer.

Heeft u vragen over het afnemen van onze dienstverlening?

Neem dan contact op met relatiebeheer: RelatiemanagementP-Direkt@p-direkt.minbzk.nl.