Wij verzorgen de salarisverwerking voor het Rijk.

Salarisverwerking

We verwerken (geautomatiseerd) aangeleverde mutaties vanuit de diverse HR-systemen. Op basis hiervan voeren we (specifieke) salarisberekeningen uit, bepalen de van toepassing zijnde inhoudingen en betalen de (netto) bedragen uit. Als opdrachtgever heeft u ons toestemming gegeven om deze salarissen te (laten) betalen.  Alle bedragen worden op de juiste grootboekrekeningen in een journaalbestand geboekt waarmee wij deze betalingen verantwoorden.

P-Direkt maakt de salarisstroken en jaaropgaven op. Daarna plaatsen wij de salarisstroken en jaaropgaven op het P-Direktportaal. Als medewerkers dit hebben aangevraagd, kunnen zij hun salarisstroken en jaaropgave ook per e-mail ontvangen. Voor de medewerkers die geen toegang hebben tot het P-Direktportaal verzenden wij de salarisstroken en jaaropgaven per post.

Ook verzorgen wij voor enkele opdrachtgevers de afdrachten aan verschillende personeelsverenigingen en vakbonden.

P-Direkt geeft salarisinformatie aan bevoegde organisaties, zoals:

 • Loyalis;
 • de Belastingdienst (elektronische loonaangifte);
 • APG (ABP) (elektronische pensioenaangifte);
 • Auditdiensten.

Als opdrachtgever heeft u ons toestemming gegeven om de wettelijk verplichte informatie namens u aan deze bevoegde organisaties te geven.

We verstrekken rapportages zoals:

 • WNT (Wet Normering Topinkomens);
 • Werkkostenregeling (WKR);
 • Journalisering;
 • Personele kostenplanning (PCP).

Elektronische loonaangifte

Na de maandelijkse salarisberekening maken wij een loonaangifte aan. Deze aangifte sturen we naar de Belastingdienst. Het bestand bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een werkgeversdeel (collectief) en een werknemersdeel (nominatief):

 • Het werkgeversdeel is bestemd voor de Belastingdienst, die de loonheffingen inhoudt;
 • Het werknemersdeel is bestemd voor het UWV. Dit is de polisadministratie. Het UWV gebruikt de polisadministratie onder meer om de juiste uitkeringen te kunnen toekennen.

In het werknemersdeel staat onder meer het genoten loon, wanneer een dienstverband, aanstelling of uitkering is gestart en wanneer deze is gestopt. Indien nodig worden de gegevens over een vorig jaar gecorrigeerd en wordt er een gewijzigde jaaropgave verzonden.

Voor het tijdig betalen van de verschuldigde loonheffingen stellen we maandelijks een rapportage beschikbaar.

Elektronische pensioenaangifte

Aanlevering gegevens

Na de maandelijkse salarisberekening maken we per organisatie bestanden aan met daarin de pensioengegevens van het personeel. Deze LPG-bestanden (LPG = Levering Premie en Gegevens) worden maandelijks aangemaakt en naar APG (Algemene Pensioen Groep) verzonden. Dit bestand bestaat uit een werkgevers- en werknemersdeel.

ABP heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan APG, die voorschrijft hoe en wanneer deze gegevens moeten worden aangeleverd. Deze gegevens zijn nodig voor:

 • het berekenen van de pensioenopbouw;
 • het vaststellen van de verschuldigde premies;
 • het tijdig opstellen van Uniforme Pensioenoverzichten (UPO).

Voor het tijdig betalen van de verschuldigde premies stellen we maandelijks een rapportage beschikbaar.

Correcties over voorgaande jaren

Is er sprake van een noodzakelijke correctie in de pensioengegevens die zijn aangeleverd aan APG? En gaat deze correctie verder terug dan het voorgaande jaar? Dan leveren we de gecorrigeerde gegevens aan via de SWP-applicatie (Selfservice Werkgevers Portaal) van APG.

Auditdiensten

Voor de controle op de personele uitgaven van de aangesloten organisaties verstrekken wij maandelijks een bestand met afrekengegevens aan de Auditdienst Rijk (ADR).

Journaalbestand

Op basis van de afrekeningsresultaten worden maandelijks door P-Direkt de journaalposten geleverd  aan de aangesloten financiële afdeling van de organisaties. De journaalposten worden zowel in verdichte vorm (kostenplaatsniveau) als in onverdichte vorm (persoonsniveau) beschikbaar gesteld.  De journaalposten kunnen worden ingelezen in de financiële administratie van de betreffende organisatie.

Personele kostenplanning

In dit bestand worden alle werkgeverslasten vermeld, van de realisatiegegevens tot en met de laatste salarisberekening en de prognose voor de komende maanden van het jaar. Vervolgens wordt er op basis van de gegevens ook een bestand met de prognose voor de komende 5 jaar geleverd.