Wij verzorgen de salarisverwerking van alle aangesloten ministeries.

Salarisverwerking

Dit betekent dat we (geautomatiseerd) aangeleverde wijzigingen via het P-Direktportaal verwerken. Op basis hiervan voeren we (specifieke) salarisberekeningen uit. We bepalen welke inhoudingen bij de werknemer nodig zijn, en welke lasten bij de werkgever nodig zijn. Ook betalen we het netto salaris.

 • Wij zijn gemachtigd deze salarissen te (laten) betalen.
 • Wij verantwoorden deze betaling aan onze afnemers.

P-Direkt maakt de salarisstroken en jaaropgaven op. Daarna plaatsen wij de salarisstroken en jaaropgaven op het P-Direktportaal. Als medewerkers dit hebben aangevraagd, kunnen zij hun salaristroken en jaaropgave ook per e-mail ontvangen. Voor de medewerkers die geen toegang hebben tot het P-Direktportaal verzenden wij de salarisstroken en jaaropgaven per post. Salarisstroken zijn ook terug te vinden in het P-Direktportaal.

P-Direkt geeft salarisinformatie aan bevoegde organisaties, zoals:

 • Loyalis
 • de Belastingdienst (elektronische loonaangifte)
 • APG (ABP) (elektronische pensioenaangifte)
 • Auditdiensten
 • Deurwaarders

Als opdrachtgever heeft u ons toestemming gegeven om de wettelijk verplichte informatie namens u aan deze organisaties te geven.

We verstrekken op aanvraag ad-hocrapportages zoals:

 • Informatiestatuut
 • WNT (Wet Normering Topinkomens)
 • DAR-tarieven

Elektronische loonaangifte

Na de afrekening maken wij een elektronische aangifte loonheffingen aan. Dat doen wij iedere maand. Deze aangifte sturen we naar de Belastingdienst.

Het bestand bestaat uit verschillende onderdelen. Waaronder een werkgeversdeel (collectief) en een werknemersdeel (nominatief):

 • Het werkgeversdeel is bestemd voor de Belastingdienst, die de loonheffingen inhoudt.
 • Het werknemersdeel is bestemd voor het UWV. Dit is de polisadministratie. Het UWV gebruikt de polisadministratie onder meer om de juiste uitkeringen te kunnen toekennen.

Elektronische loonaangifte als een dienstverband stopt

Stopt een dienstverband (gedeeltelijk) door een ‘correctie datum in dienst’ en/of 'foutieve datum in dienst', maar is het dienstverband al aangeleverd via de elektronische loonaangifte aan de Belastingdienst? Dan corrigeren we dat. Daarvoor sturen we een intrekkingsbericht.

Elektronische loonaangifte bij een correctie over het vorige jaar

P-Direkt kan ook eventueel een elektronische loonafgifte aanmaken bij een correctie over het vorige jaar. Dit is een correctiebestand. Deze correctie ontstaat wanneer personele gegevens met terugwerkende kracht naar een vorig jaar zijn veranderd. Dit geldt voor de loonheffing, percentages, franchises en maxima.

Corrigeren van de jaaropgave

Het moment dat het geld is verstrekt, is bepalend of de jaaropgave wel of niet wordt gecorrigeerd. Bijvoorbeeld:

 • Wij corrigeren wel als de medewerker per 1 december is aangesteld en in de maand januari is de aanstelling verwerkt in het salarissysteem. Aan de medewerker is in de maand december een voorschot op het salaris van december verstrekt.
 • Wij corrigeren niet als de medewerker in de maand december de arbeidsduur heeft gewijzigd en deze wijziging in januari in het salarissysteem wordt verwerkt.

Zo werkt het

Iedere maand gaat de salarisverwerker na of er een correctiebestand over voorgaande jaren is aangemaakt. Dat doet hij na het uitvoeren van het proces ‘Elektronische Aangifte Loonheffingen’. Daarbij volgt hij deze stappen:

 • Hij stelt vast om welke personeelsnummers het gaat.
 • Voor ieder personeelsnummer maakt hij een gecorrigeerde jaaropgave werknemer.
 • Per ministerie wordt een bestand gemaakt met alle wijzigingen.
 • Dit bestand sturen we naar de werkgever, samen met een toelichtende e-mail.
 • Als dat nodig is, krijgt de werkgever van de Belastingdienst een gecorrigeerde aanslag.

Elektronische pensioenaangifte

Aanlevering gegevens

Na de salarisberekening maken we per ministerie bestanden aan met daarin de pensioengegevens van het personeel. Ook dit is een onderdeel van de post-payrollactiviteiten. Deze LPG-bestanden (LPG = Levering Premie en Gegevens) worden maandelijks aangemaakt en naar APG (Algemene Pensioen Groep) verzonden.

ABP heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan APG, die voorschrijft hoe en wanneer deze gegevens moeten worden aangeleverd. Deze gegevens zijn nodig voor:

 • het berekenen van de pensioenopbouw
 • vaststellen van de verschuldigde premies
 • tijdig opstellen van uniforme pensioenoverzichten (UPO)

Voor het tijdig betalen van de verschuldigde premies stellen we maandelijks een rapportage aan de ministeries beschikbaar met de aan het ABP te betalen premies.

Correcties over voor-voorgaand jaar

Is er sprake van een noodzakelijke correctie in de pensioengegevens die zijn aangeleverd aan APG. En gaat deze correctie verder terug dan het voorgaande jaar? Dan leveren we de gecorrigeerde gegevens aan via de SWP-applicatie (Selfservice Werkgevers Portaal) van APG.

Deurwaarders

Bevoegde beslagleggers kunnen voor de juiste uitvoering van loonbeslagen salarisgegevens opvragen bij P-Direkt.

Auditdiensten

Voor de controle op de personele uitgaven van de aangesloten ministeries verstrekken wij maandelijks een bestand met afrekengegevens aan de Auditdienst Rijk (ADR).

Vorderingen

Ontstaat er bij een medewerker een vordering? Dan maakt P-Direkt de afweging of dit een invordering of terugvordering wordt. Een invordering is een schuld die wordt doorgegeven aan het ministerie. Het ministerie stuurt de medewerker een brief om de vordering te betalen. Bij een terugvordering wordt de schuld (in termijnen) op het salaris ingehouden. Hierbij past P-Direkt het rijksbrede vorderingsbeleid toe.