Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van data vanuit SAP-HR.

Er zijn 3 soorten rapporten:

  • BW-rapporten
  • Operationele rapporten (SAP-HR)
  • Ad-hoc rapporten; deze komen niet uit het portaal, maar zijn op aanvraag beschikbaar.

Operationele en BW-rapporten zijn te raadplegen via het P-Direktportaal. Deze rapporten worden vrijgegeven als zij volledig zijn getest en voldoen aan de functionele specificaties. Het gaat bijvoorbeeld om rapporten over verzuim, arbeidsmobiliteitgegevens, formatie en bezetting, verlof, opleiden, gesprekscyclus Rijk, belonen en personeelskosten.

BW-rapporten

Voordat de BW-rapporten komen, is het nodig de gegevens uit SAP-HR over te halen naar BW, het laadproces. De laadfrequentie van de meeste BW-rapporten is 1 keer per maand. Maar er zijn ook laadprocessen die iedere dag of iedere week worden uitgevoerd. De laadfrequentie staat in onze productieplanning:

Rapportagegebied 

Rapporteren (op 1 januari 2018)  Toegang  Laadfrequentie 
Dashboard
Dashboard M+I Maand**
Realisatie en prognose
Realisatie en prognose I Maand*
Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q)
Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q) historie
Rapport realisatie ten behoeve van Controle
Personeelskosten 5-jarenplanning
Formatie/bezetting
Overzicht org. struct. en form. plaatsen I Dag
Overzicht organisatiestructuur
Organisatie-eenheid incl. medewerkersrollen
Formatie en bezetting M+I Maand**
Formatie en bezettingsdetails
Statussen en voorzieningen na organisatieverandering
Personeelsopbouw
Kengetallen personeelsopbouw M+I Maand**
Opleidingsniveau van de medewerkers per organisatie-eenheid
Functiefamilie, functiegroep in FTE en in aantallen
Medewerkers met nevenactiviteiten
Adressenlijst I Dag
Verzuim
Ziekteverzuim algemeen M+I Maand**
Ziekteverzuim details
Ziekteverzuim details medewerker
Ziekteverzuim poortwachtertrajecten
Casemanager
Verlof
Verlofsaldi M+I Dag
Details verlofsaldi
Saldocorrecties M+I Maand**
Arbeidsmobiliteit
Arbeidsmobiliteit personeel - instroom en uitstroom M+I Maand**
Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom
Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom op detailniveau
Arbeidsmobiliteit organisatie
P-gesprekken
Aantal en percentage medewerkers met minimaal één personeelsgesprek M+I Maand**
Personeelsgesprekken per medewerker detailoverzicht
Workflow gespreksverslagen M+I Dag
Opleiden
Medewerkers in opleiding M+I Maand**
Openstaande studievoorschotten
Openstaande studievoorschotten per werknemer
Belonen en inhouden
Aantal toekenningen extra belonen M+I Maand**
Extra belonen per medewerker
IKAP aanvragen per medewerker
Vervoer
Openbaar vervoer en woon-werkverkeer I Maand**
Auto van de zaak
Vervoer vanwege de inhoudsplichtige
WKR-rapportages
WKR-rapportages - bovendepartementaal I Maand**
WKR-rapportages - departementaal
WKR-rapportages - detailoverzicht
Gesprekcyclus
Medewerkersoverzicht personeelsgesprekken M+I Dag
Afdelingsoverzicht personeelsgesprekken
Overzicht vastgelegde conclusie
Overzicht beloningsadvies
Overige
Besluitenregister M Week

Wie heeft toegang tot de rapportages?

M = managers

I = informatiespecialisten

Wanneer worden de rapportages ververst?

dag = iedere dag

week = iedere week

maand* = volgens onderstaande planning na de afsluiting

maand** = volgens onderstaande planning dinsdag om 8.00 uur na het eerste volle weekend van de maand

Operationele rapporten

De operationele rapporten zijn rapporten die rechtstreeks uit SAP-HR komen. Hier is geen apart laadproces voor nodig. Deze rapporten worden via het P-Direktportaal opgevraagd met de actuele gegevens.

Rapportagegebied Rapporten (op 1 januari 2018) Toegang

Persoonlijke gegevens

Overzicht adressen

Overzicht verjaardagen

In- en uitdiensttredingen

Overzicht nevenwerkzaamheden

Ambtsjubileum

M

Reis- en verblijfskosten

Reistotalen

M

Formatie/bezetting

Manager buiten de lijn

I

Verzuim

Ziek-/betermeldingen

Ziekte na ontslag

Poortwachterverslag

I/M/HRO-verzuim

I/HRO-verzuim

HRO-verzuim

Verlof

Verlofrechten

I

Overige

Treffen orde en disciplinaire maatregelen

M

Ad-hocrapporten

Is er tussendoor behoefte aan een rapportage (ad hoc)? Dat kan als de gebruiker of informatiespecialist deze gegevens niet uit de bestaande rapporten kan halen. Alleen de bevoegde informatiespecialist (of zijn vervanger) kan deze rapporten bij ons aanvragen. De termijn van oplevering van een ad-hocrapportage is 10 werkdagen.