Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op interfacemanagement, met andere woorden het plannen, uitvoeren en monitoren van koppelingen tussen verschillende systemen en het SAP HR systeem. Het betreft hier onder andere koppelingen met de ministeries (IDM, CRMA), koppeling met PDS (aanleveren salarismutaties en afrekenresultaten retour) en koppelingen naar externe instanties zoals de Arbodienst.

In het document “beheer van interface xxxxx”  worden operationele afspraken m.b.t. de samenwerking tussen P-Direkt en het ministerie vastgelegd (per interface is een document beschikbaar).

In onderstaand overzicht zijn de standaard interfaces opgenomen die aan ministeries worden geleverd.

Product Onderdeel van verwerking/proces Frequentie
Levering id.gegevens aan IDM

Interface SAP – IDM

Interface IDM - SAP

2x per dag

bij wijzi-gingen
Berichtenverkeer naar de gekoppelde Arbo-diensten, programma roept XI-programma op om de XML-berichten te verzenden naar de arbodiensten en in het archief te plaatsen

Interface Arbodiensten

6 x per 24 uur
Aanlevering mutaties naar PDS Salarisverwerking Dagelijks
Afrekenresultaten van PDS Journalisering Maandelijks
Levering gegevens Shuttel Interface Mobiliteitskaart Dagelijks
Levering gegevens UWV Verzuim Dagelijks
Gegevensintegratie

Uitwisseling t.b.v.

departementaal SAP-HR
Dagelijks