Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van data vanuit SAP-HR.

Er zijn 3 soorten rapporten:

  • BW-rapporten
  • Operationele rapporten (SAP-HR)
  • Ad-hoc rapporten; deze komen niet uit het portaal, maar zijn op aanvraag beschikbaar.

Operationele en BW-rapporten zijn te raadplegen via het P-Direktportaal. Deze rapporten worden vrijgegeven als zij volledig zijn getest en voldoen aan de functionele specificaties. Het gaat bijvoorbeeld om rapporten over verzuim, arbeidsmobiliteitgegevens, formatie en bezetting, verlof, opleiden, personeelsgesprekken, belonen en personeelskosten.

BW-rapporten

Voordat de BW-rapporten komen, is het nodig de gegevens uit SAP-HR over te halen naar BW, het laadproces. De laadfrequentie van de meeste BW-rapporten is 1 keer per maand. Maar er zijn ook laadprocessen die iedere dag of iedere week worden uitgevoerd. De laadfrequentie staat in onze productieplanning:

Rapportagegebied Rapporteren (op 1 januari 2017) Toegang Laadfrequentie

Dashboard

 

Dashboard

M+I

Maand**

Realisatie en prognose

 

Realisatie en prognose

Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q)

Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q) historie

Rapport realisatie ten behoeve van Controle

Personeelskosten 5-jarenplanning

I

Maand*

Formatie/bezetting

 

Overzicht org. struct. en form. plaatsen

Overzicht organisatiestructuur

Organisatie-eenheid incl. medewerkersrollen

I

Dag

Formatie en bezetting

Formatie en bezettingsdetails

Statussen en voorzieningen na organisatieverandering

M+I

Maand**

Personeelsopbouw

 

Kengetallen personeelsopbouw

Opleidingsniveau van de medewerkers per organisatie-eenheid

Functiefamilie, functiegroep in FTE en in aantallen

Medewerkers met nevenactiviteiten

M+I

Maand**

Adressenlijst

I

Dag

Verzuim

 

Ziekteverzuim algemeen

Ziekteverzuim details

Ziekteverzuim poortwachtertrajecten

M+I

Maand**

Verlof

 

Verlofsaldi

Details verlofsaldi

M+I

Dag

Saldocorrecties M+I Maand**

Arbeidsmobiliteit

 

Arbeidsmobiliteit personeel - instroom en uitstroom

Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom

Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom op detailniveau

Arbeidsmobiliteit organisatie

M+I Maand**

P-gesprekken

 

Aantal en percentage medewerkers met minimaal één personeelsgesprek

Personeelsgesprekken per medewerker detailoverzicht

M+I

Maand**

Workflow gespreksverslagen

M+I

Dag

Opleiden

 

Medewerkers in opleiding

Openstaande studievoorschotten

Openstaande studievoorschotten per werknemer

M+I

Maand**

Belonen en inhouden

 

Aantal toekenningen extra belonen

Extra belonen per medewerker

IKAP aanvragen per medewerker

M+I

Maand**

Vervoer

 

Openbaar vervoer en woon-werkverkeer

Auto van de zaak

Vervoer vanwege de inhoudsplichtige

I

Maand**

WKR-rapportages

 

WKR-rapportages - bovendepartementaal

WKR-rapportages - departementaal

WKR-rapportages - detailoverzicht

I

Maand**

Overige

 

Besluitenregiste

M

Week

Wie heeft toegang tot de rapportages?

M = managers

I = informatiespecialisten

Wanneer worden de rapportages ververst?

dag = iedere dag

week = iedere week

maand* = volgens onderstaande planning na de afsluiting

maand** = volgens onderstaande planning dinsdag om 8.00 uur na het eerste volle weekend van de maand

Operationele rapporten

De operationele rapporten zijn rapporten die rechtstreeks uit SAP-HR komen. Hier is geen apart laadproces voor nodig. Deze rapporten worden via het P-Direktportaal opgevraagd met de actuele gegevens.

Rapportagegebied Rapporten (op 1 januari 2017) Toegang

Persoonlijke gegevens

 

Overzicht adressen

Overzicht verjaardagen

In- en uitdiensttredingen

Overzicht nevenwerkzaamheden

M

Reis- en verblijfskosten

 

Reis-/reistotalen

M

Formatie/bezetting

 

Manager buiten de lijn

I

Verzuim

 

Ziek-/betermeldingen

Ziekte na ontslag

I/M/HRO-verzuim

Verlof

 

Verlofrechten

I

Overige

 

Treffen orde en disciplinaire maatregelen

M

Ad-hocrapporten

Is er tussendoor behoefte aan een rapportage (ad hoc)? Dat kan als de gebruiker of informatiespecialist deze gegevens niet uit de bestaande rapporten kan halen. Alleen de bevoegde informatiespecialist (of zijn vervanger) kan deze rapporten bij ons aanvragen. De termijn van oplevering van een ad-hocrapportage is 10 werkdagen.