Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van data vanuit SAP-HR. We onderscheiden drie soorten rapporten:

  • BW-rapporten
  • Operationele rapporten (SAP-HR)
  • Ad-hoc rapporten; deze komen niet uit het portaal, maar krijgt u op verzoek

De eerste twee soorten rapporten worden gebruikt vanuit het P-Direktportaal. De rapporten leveren wij aan volgens de functionele specificaties. Deze geven wij vrij nadat we deze volledig hebben getest. De beschikbare informatie omvat onder andere de rapporten over verzuim, arbeidsmobiliteitsgegevens, formatie en bezetting, verlof, opleiden, gesprekken, belonen en personeelskosten.

BW-rapporten

Voordat de BW-rapporten komen, is het nodig de gegevens uit SAP-HR over te halen naar BW, het laadproces. De laadfrequentie van de meeste van de BW-rapporten is één keer per maand. Maar er zijn ook laadprocessen die iedere dag of iedere week uitgevoerd worden. U vindt deze laadfrequentie in de productieplanning:

BW-rapporten
Rapportagegebied Rapporteren (op 1 januari 2015) Toegang Laadfrequentie
Dashboard
Dashboard M+I Maand**
Realisatie en prognose

Realisatie en prognose

Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q)

Rapport realisatie ten behoeve van Controle

Personeelskosten 5-jarenplanning

I Maand*
Formatie/bezetting

Overzicht organisatiestructuur i.c.m. formatieplaatsen

Overzicht organisatiestructuur

Organisatie-eenheid incl. medewerkersrollen

I Dag

Formatie en bezetting

Details formatie en bezetting

M+I Maand**
Personeelsopbouw

Kengetallen personeelsopbou

Opleidingsniveau van de medewerkers per Organisatie-eenheid

Functiefamilie, functiegroep in FTE en in aantallen

Opleidingsniveau van de medewerkers per organisatorische eenheid

Medewerkers met nevenactiviteiten

M+I Maand**
Adressenlijst I Dag
Verzuim

Ziekteverzuim algemeen

Ziekteverzuim details

Ziekteverzuim poortwachtertrajecten

M+I Maand**
Verlof

Verlofsaldi

Details verlofsaldi

M+I Dag
Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit personeel - instroom en uitstroom

Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom

Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom op detailniveau

Arbeidsmobiliteit organisatie

M+I Maand**
P-gesprekken

Aantal en percentage medewerkers met minimaal één personeelsgesprek

Personeelsgesprekken per medewerker detailoverzicht

M+I Maand**
Workflow gespreksverslagen M+I Dag
Opleiden

Medewerkers in opleiding

Openstaande studie voorschotten

Openstaande studie voorschotten per werknemer

M+I Maand**
Belonen en inhouden

Aantal toekenningen extra belonen
Extra belonen per medewerker
IKAP aanvragen per medewerker

M+I Maand**
Vervoer

Openbaar vervoer en woon-werkverkeer

Auto van de zaak

Vervoer vanwege de inhoudsplichtige

I Maand**
WKR-rapportages

WKR-rapportages - bovendepartementaal

WKR-rapportages - departementaal

WKR-rapportages - detailoverzicht

I Maand**
Overige
Besluitenregister M Week

Wie heeft toegang tot de rapportages?
M = managers
I = informatiespecialisten
De rapportages worden op de volgende momenten ververst (laadproces):
dag = iedere dag
week = iedere week
maand* = volgens onderstaande planning na de afsluiting;
maand** = volgens onderstaande planning dinsdag om 8.00 uur na het eerste volle weekend van de maand.

Operationele rapporten

De operationele rapporten zijn rapporten die rechtstreeks uit SAP-HR komen. Hier is geen apart laadproces voor nodig. Deze rapporten kunt u dan ook via het P-Direktportaal opvragen met de actuele gegevens.

Operationele rapporten
Rapportagegebied Rapporten (op 1 januari 2015) Toegang
Persoonlijke gegevens

Overzicht adressen
Overzicht verjaardagen
In- en uitdiensttredingen
Overzicht nevenwerkzaamheden

M
Reis- en verblijfskosten
Reis-/reistotalen M
Formatie/bezetting
Manager buiten de lijn I
Verzuim

Ziekte-/betermeldingen
Ziekte na ontslag

I/M/HRO verzuim
Verlof
Verlofrechten I
Overige
Treffen orde en disciplinaire maatregelen M

Ad-hocrapporten

Wilt u graag tussendoor een rapportage ontvangen (ad hoc)? Dat kan als de gebruiker of informatiespecialist deze gegevens niet uit de bestaande rapporten kan halen. Alleen de bevoegde informatiespecialist (of zijn vervanger) kan deze rapporten bij ons aanvragen.