Nieuwe aansluitingen

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de

 • de Eerste Kamer,
 • de Tweede Kamer,
 • de Autoriteit Persoonsgegevens en
 • het Bureau Financieel Toezicht

voor bepaalde tijd aangesloten op onze dienstverlening. De voorbereidingen voor aansluiting van de Raad van State is in 2019 succesvol afgerond. P-Direkt verzorgt de dienstverlening aan de Raad van State met ingang van 1 januari 2020.
 

Aladdin (in productie)

Aladdin is een applicatie van P-Direkt voor rijksambtenaren om verbeterwensen en suggesties gemakkelijk te kunnen volgen op een pc, tablet of smartphone. In 2019 is de pilot na onderzoek afgesloten en besloten Aladdin definitief te omarmen als applicatie voor het volgen van verbeterwensen en suggesties. In 2019 is gewerkt aan het verbeteren van het communicatieproces rondom ingediende verbeterwensen en suggesties. Daarnaast is bij een aantal pilotgebruikers wensen ter verbetering opgehaald. In 2020 wordt verder gewerkt aan deze gewenste functionaliteiten en wordt Aladdin aan een breder publiek bekend gemaakt.
 

FAOM

Faom

Het team Financiële analyse op maat (Faom) heeft 218 pensioengesprekken gevoerd op de locaties van P-Direkt in Zwolle en Den Haag. Daarnaast zijn ze bij een aantal ministeries op locatie geweest.

In november 2019 is het FAOM-team uitgenodigd voor het pop-up pensioenspreekuur tijdens de Pensioen3daagse bij het Ministerie van Financiën. Deze Pensioen3daagse is erg goed bezocht. 27 medewerkers hebben aan de hand van de pensioen3daagse een gesprek aangevraagd.  De gesprekken met deze rijksambtenaren staan gepland voor februari 2020.

Met het Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) van UBR-P zijn oriënterende gesprekken gevoerd over verdere samenwerking. UBR-P heeft zich in 2019 gericht op het (her-)positionering van hun dienstverlening waardoor nog verdere stappen zijn gezet op deze samenwerking. In 2020 gaan we hierover verder in gesprek.

Gebruikersmiddag

Gebruikersmiddag

 • Eenmaal per jaar organiseert P-Direkt voor de gebruikers van onze dienstverlening een gebruikersmiddag. Dit is een combinatie van informeren en gezelligheid, waarbij bezoekers deelgenoot worden gemaakt van de laatste ontwikkelingen in de organisatie.
 • Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gedeeld, nieuwe ontwikkelingen getoond en om feedback gevraagd op de dienstverlening.
 • Met het organiseren van een gebruikersmiddag versterken we de klantbinding en vergroten we de transparantie van de organisatie.

In 2019 heeft P-Direkt op 23 mei 130 gasten op onze vestiging in Den Haag ontvangen voor de gebruikersmiddag. Een geslaagde dag, waar de gasten konden deelnemen aan diverse workshops en presentaties. Op de informatiemarkt kregen ze de gelegenheid om met verschillende medewerkers van P-Direkt in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over privacy, met het mobiele team en team UserXperience. Ook bood UBR Personeel gratis loopbaanadvies aan en stond het team Faom van P-Direkt paraat om collega's te informeren over de financiële mogelijkheden rondom het eerder stoppen met werken.
 

O&F beheer in combinatie met de ReoTool

P-Direkt is in 2016 gestart met een pilot om de uitvoerende taken uit op het gebied van ‘Organisatie en Formatie’ over te nemen. In samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming is deze pilot met goed gevolg afgerond en voortgezet in een dienstverlening op maat. Op het gebied van Organisatie en Formatiebeheer wordt ingezet op

 • procesmatig werken,
 • kortere lijnen,
 • hechtere samenwerking tussen P-Direkt en de hr-ondersteuners en
 • maatwerk/meerwerk voor organisatie(onderdelen) die dat wensen.

De huidige ReoTool bevat nog niet alle vereiste functionaliteiten om rijksbreed in te zetten. Op het platform waar de ReoTool op is gebouwd vindt begin 2020 een technische upgrade plaats. Vervolgens wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de ReoTool die in 2020 wordt opgeleverd. Deze versie is gebruiksvriendelijker, efficiënter, volledig aangepast op de nieuwe regelgeving en is aangevuld met de belangstellingsregistratie om het reorganisatieproces nog eenvoudiger te maken.

HR Communicatie

 • Eind 2018 heeft de DG A&O het verzoek gedaan een p&o-startpagina te ontwikkelen.
 • De huidige hr-informatie is versnipperd door de grote verscheidenheid aan hr-informatie waarin rijksambtenaren hun weg moeten vinden.
 • Er ontbreekt samenhang, er is veel dubbele informatie en alle informatie is soms niet actueel of incompleet.

Voor de gemiddelde medewerker van het Rijk is het daarom niet altijd duidelijk waar de informatie staat en of de informatie nog klopt. In 2019 hebben we, met input van de ICOP-leden, een adviesrapport opgesteld.  De ICOP herkent zich in de conclusies van het rapport. Eén van de aanbevelingen van het rapport is om de vernieuwing van het Rijksportaal te gebruiken om meer samenhang te realiseren. De vernieuwing Rijksportaal laat echter nog op zich wachten, waardoor ervoor gekozen is om op basis van ‘no-regret’ een tijdelijke oplossing te realiseren. Deze oplossing is hierna vormgegeven in een mockup: MijnHR.nl.

De stuurgroep HR Communicatie heeft besloten om de mock-up verder uit te werken en daarnaast een visie op hr-communicatie op te stellen. Eind 2019 is het plan van aanpak hiervoor opgesteld en in 2020 wordt daadwerkelijk gestart met het ontwikkelen van het concept MijnHR.nl, in samenwerking met de directie A&O en UBR-P.
 

Doorontwikkeling gesprekscyclus Rijk

We blijven onze producten en diensten continue verbeteren. In 2019 zijn verbeteringen doorgevoerd in de gesprekscyclus Rijk ter bevordering van het gebruiksgemak en het bijdragen aan overzichtelijke rapportagemogelijkheden.

Doorontwikkelen personeelsschouw

P-Direkt heeft in 2018 de eerste versie opgeleverd van een personeelsschouw in het P-Direktportaal. In 2019 is de personeelsschouw in samenwerking met verschillende departementen verder uitgebreid met meer functionaliteiten en gebruiksvriendelijker gemaakt. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze we hier nog verdere invulling aan kunnen geven in 2020.

FunctieRuil-app

Sinds juli 2019 is de FunctieRuil-app met bijbehorende ondersteunende website beschikbaar gekomen voor rijksmedewerkers. De app is ontwikkeld in samenwerking met UBR Personeel en heeft als doel bij te dragen aan de mogelijkheden tot mobiliteit binnen de Rijksoverheid.

Met de FunctieRuil app kunnen geïnteresseerde medewerkers nu makkelijker tot goede matches komen met mogelijke ruilkandidaten binnen of buiten de eigen organisatie. Binnen verschillende departementen wordt functieruil georganiseerd door middel van events zoals een functieruil-beurs.
Na het aanmaken van een profiel en zoekcriteria biedt de app mogelijke matches aan op basis van bijvoorbeeld functie, schaal of regio. Daarnaast kunnen medewerkers op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot eventuele aanvullende dienstverlening.
De app is een handige uitbreiding op de bestaande functieruil instrumenten zoals events, workshops en functieruilbeurzen.

Onderzoek naar registreren externen

Op verzoek van een aantal departementen is aan P-Direkt gevraagd te verkennen of het mogelijk is om externen in P-Direkt vast te leggen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit één plek een volledig beeld te hebben van al het personeel en vanuit één plek alle informatie omtrent menselijk kapitaal te kunnen generen. Op verzoek van onze centrale opdrachtgever hebben we in 2019 een verkenning uitgevoerd. Vanwege andere prioriteiten, zoals de implementatie van de Wnra en het IKB, is de ontwikkeling en realisatie doorgeschoven naar 2020.
 

Dashboard

Informatievoorziening in de vorm van dashboards

P-Direkt wil aansprekender dashboards en rapportages maken. Daarom is in 2019:

 • nieuwe tooling aangeschaft,
 • het ontwikkelteam opgeleid in het gebruik hiervoor en
 • de ontwikkelomgeving opgebouwd in samenwerking met SSC-ICT.

De belangrijkste thema’s uit het gebruikersonderzoek (verzuim, verlof, organisatie & formatie en p-gesprekken) worden in 2020 opgepakt.
 

Digitale arbeidsovereenkomst

P-Direkt is in 2019 gestart met een verkenning naar een moderner proces van indiensttreding met als uitgangspunt het proces zoveel mogelijk te digitaliseren. Een belangrijk onderdeel is de digitale handtekening. De arbeidsovereenkomst moet vanwege de Wnra voor de eerste werkdag ondertekend zijn door werkgever en werknemer. P-Direkt heeft hierover interviews gehouden met BZK, VWS, IenW, RWS, DJI en de Belastingdienst. P-Direkt heeft het project startarchitectuur op hoofdlijnen uitgewerkt. We verkennen nu de mogelijkheden voor een digitale handtekening.
 

ICT op orde 500x500px

Project harde onboarding

Onboarden (de verzameling van processen en activiteiten die een nieuwe medewerker in staat stelt om snel en effectief onderdeel te worden van de organisatie) is belangrijk. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat bij het ontbreken van goede onboarding 40% van de nieuwe medewerkers binnen een jaar uitstromen, dat 30% binnen 6 maanden alweer op zoek is naar een andere baan en dat 51% binnen een half jaar besluit of ze bij de organisatie willen blijven werken. P-Direkt is om 2019 gevraagd te kijken te kijken naar de harde onboarding:

 • ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers volledig toegerust aan de eerste werkdag beginnen,
 • ervoor zorgen dat alle zakelijke middelen en autorisaties klaarliggen.

P-Direkt heeft in 2019, samen met partners in de keten en departementen, een visie op Onboarding ontwikkeld en een prototype gemaakt in de vorm van een mock-up. Deze visie hebben we met FMH en een aantal departementen binnen de Haagse kring gedeeld en besproken. Het concept is positief ontvangen. In 2020 wordt een eerste concept gebouwd en getoetst bij minimaal één departement. De pilot legt de basis voor een rijksbrede oplossing voor harde onboarding.
 

Agressie registratietool

Agressie Registratie Overheid tool

UBR-P biedt een registratietool aan om agressiemeldingen vast te leggen en op te volgen. Deze tool heet ARO, de Agressie Registratie Overheid-tool. Deze tool is verouderd en moet vervangen worden. In 2019 is aan P-Direkt gevraagd of wij een nieuwe applicatie kunnen ontwikkelen om rijksbreed aan te bieden. Samen met UBR-P bekijken we of we in 2020 een nieuwe tool kunnen aanbieden.