hr-beleid/meerjarig personeelsplan

Ons hr-beleid is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor het realiseren van onze doelstellingen en ambities. In onze ogen zijn medewerkers betrokken, competent en proactief aan het werk, zowel nu als in de toekomst.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en dragen naar vermogen bij aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit doen wij vanuit een waarderend perspectief. Het is een positieve manier van kijken en aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, gericht op de reeds aanwezige en in ontwikkeling zijnde talenten en ambities.

P-Direkt volgt de visie die BZK heeft geformuleerd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers:
’De juiste medewerker met de juiste capaciteit op de juiste plaats, nu en in de toekomst’.

In 2019 zetten we de nodige stappen om onze personele ambities te realiseren. Ons contactcenter actualiseerde het doorstroombeleid. De andere afdelingen verkenden logische loopbaanstappen in de vorm van een profielenboek.
In 2019 realiseerden we ons uitstroompercentage. Hierdoor daalde ons tarief. P-Direkt werkt aan inclusiviteit. In 2019 trokken we arbeidsparticipanten en een statushouder aan en hadden we aandacht voor evenwichtige teams.

Wat beweegt jou?

Wat beweegt jou?

Met ‘Wat beweegt jou?’ gaf P-Direkt in 2019 voortdurend op een laagdrempelige manier invulling aan focuspunt 5: Permanent ontwikkelen en 6: De werkbeleving staat voorop, uit het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 en ambities vanuit ons eigen meerjarig personeelsplan. Medewerkers en leidinggevenden maakten gebruik maken van workshops, trainingen, lessen, tools en werden geprikkeld door onze maandelijkse gezonde tip, nieuwsbrief en banners.
We boden onze medewerkers een gevarieerd programma aan:

 • sportieve medewerkers deden mee aan spinninglessen
 • in groepsverband werden medewerkers geholpen bij het bereiken van hun streefgewicht met WeightWatchers
 • medewerkers konden met complimentkaartjes hun waardering over collega’s uitspreken
 • medewerkers waren zelf in gesprek met hun leidinggevenden over energie met behulp van ‘de batterij’ ; waarvan loopt je batterij leeg of vol?
 •  in mei organiseerden we een vitaliteitsdag: medewerkers konden bijvoorbeeld schilderen, een smoothie maken of deelnemen aan stoelyoga.
   
Gezondheid en vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit

In 2019 heeft P-Direkt ziekteverzuim zoveel mogelijk beperkt door middel van preventie. Wanneer verzuim niet kon worden voorkomen, bleef inzetbaarheid onderwerp van gesprek.

We actualiseerden ons verzuimbeleid en vertaalden dit naar medewerkers en leidinggevenden. De kennis van leidinggevenden over wettelijke regels werd opgefrist en leidinggevenden wisselden met elkaar van gedachten over voorbeelden van frequent verzuim. Begin 2019 ontving iedereen bij P-Direkt een flyer met wat we als medewerker en leidinggevende van elkaar verwachten bij een ziekmelding.

Een faciliterende leiderschapsstijl past bij een volwassen uitvoeringsorganisatie met professionele medewerkers. Medewerkers willen regelruimte voelen en inzetten. Dit jaar hadden we hier aandacht voor in de ontwikkelschouw en met de pilot zelfroosteren. Met onze extra medewerkersonderzoeken hielden we vinger aan de pols en stimuleerden we actie tot op teamniveau.

Ons verzuimpercentage daalde van 9,7% in 2018 naar 8,2% in 2019. We zien vooral een daling in verzuim vanaf 6 weken. We zijn blij met de structurele dalende trend en zetten ons in om deze vast te houden, om tot een gezond verzuimpercentage te komen. We streven naar 5,5%.
 

Ken- en stuurgetallen

De formatie stijgt van 603 naar 621,5 fte. De daadwerkelijke bezetting daalt in 2019 echter met 24 medewerkers van 659 naar 635 (20 fte).  Het aantal medewerkers op het contactcenter is volgens planning gedaald. De uitbreiding op onze it is niet helemaal gelukt. Redenen hiervoor zijn:

 • de arbeidsmarkt is krap, werven is daardoor lastig
 • door de pilot agile krijgt een aantal functies nog verder vorm

Eind 2019 heeft P-Direkt een formatieve ruimte van ruim 34 fte.
 

tabel
DEC 2019 DEC 2018
Aantal medewerkers Ultimo 635 659
Percentage vrouwen  64,7 65,4
Percentage mannen 35,3 34,6
Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen 48,2 47,8
Gemiddeld aantal dienstjaren  8,8  8,1
Gemiddelde schaalwaarde 8,9 8,8
Percentage Maximaal in schaal 70,1  71,0
Deeltijdfactor in percentage 92,3 92,1

De gemiddelde leeftijd stijgt naar net boven 48. De gemiddelde schaalwaarde stijgt licht. Dit ligt in lijn met de toenemende complexiteit van het werk.
In september 2019 werkten 17,3 fta arbeidsparticipanten (1 fta is 25,5 uur) bij ons. Zij voeren bij ons reguliere werkzaamheden uit. Daarmee voldeden we ruimschoots aan het quotum voor 2019 (13,8 fta) en bijna aan de quotumwet (18,3 fta). In 2018 werkten 15,6 fta arbeidsparticipanten bij ons.
Wij werkten aan ons quotum met individuele plaatsingen. Het ging om:

 • aanstellingen in het kader van digitalisering p-dossiers,
 • inhuurcontracten en
 • een plaatsing vanuit het programma RIHA (rijksbrede instroom hogeropgeleide arbeidsbeperkten).

Organisatie en (trans)formatie

De samenstelling van de formatie van P-Direkt verandert continu.

We investeren extra in techniek en it’ers. Door betere dienstverleningsprocessen neemt de behoefte aan uitvoerend personeel voor de huidige dienstverleningsprocessen af. De complexiteit van het werk in de uitvoering neemt toe. P-Direkt zorgt er met interne opleidingen voor dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor complexere taken. Zo vangen we de terugloop in uitvoerend werk op met natuurlijk verloop.

In 2019 is P-Direkt verder gegaan op de ingeslagen koers om de principes van agile en scrum te adopteren in onze aanpak. Agile werken heeft een positieve uitwerking op de medewerkerstevredenheid en op het verzuim. Medewerkers ervaren een grotere mate van regelruimte en meer werkplezier. Dat blijkt uit het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Veel aandacht is uitgegaan naar de verdere uitwerking, versteviging van en samenwerking tussen de agile rollen binnen P-Direkt. Belangrijke voortbrengingsprocessen zijn aangepast op de agile werkwijze. In 2019 hebben we verdere stappen gezet om onze totale projectportefeuille vanuit agile en scaled scrummethodieken (SAFE) te beheersen en te prioriteren. Hierbij staat een ‘kanban bord’ centraal in het prioriteren van onze projecten en grote verbeteringen.

Dit heeft geleid tot een pilot met centralisatie van de scrumrollen productowners, businessanalisten en projectcapaciteit van de afdelingen CC en DVS naar RenO. De pilot wordt geëvalueerd in 2020.

We zien een toenemende vraag aan dienstverlening, waarvoor we extra capaciteit aantrekken. Tegelijkertijd zien we een daling. Dit komt doordat Binnenwerk de werkgeverstaken voor de groep arbeidsparticipanten van ons heeft overgenomen.

Bij elkaar veel plussen en minnen in de formatie. Per saldo krimpt de formatie in 2019 met 1 fte naar 621,5 fte.

Dit leidt in 2020 tot een bijgesteld O&F-rapport. Alle wijzigingen bespreken we met de medezeggenschap van P-Direkt.