Exploitatie

Tabel
Baten-lastenagentschap P-Direkt
Bedragen x € 1 000  Jaarplan Realisatie
  2019 2019
(x € 1 000) (x € 1.000)
Baten  
Basis Dienstverlening  86.013  85.822
Maatwerk Dienstverlening  12.208  12.583
Projecten  1.025  2.498
Bijzondere baten  0 0
Vrijval voorzieningen  0 196
Totaal baten  99.246  101.099
Lasten  
- personele kosten 50.798  50.552
- materiële kosten 38.497  39.031
Apparaatskosten  89.295  89.583
____________ ___________
Afschrijvingskosten  9.611  10.154
Rentelasten  340 333
Bijzondere lasten  0 0
Dotaties voorzieningen  0 174
Totaal lasten 99.246  100.244
Saldo van baten en lasten  0 855

De realisatie laat een positief resultaat zien van € 855.000 ten opzichte van een begroot nihil resultaat in het Jaarplan.

Baten
De baten zijn voornamelijk hoger dan begroot door:

  • de inspanningen op de projecten samen met UBR Personeel voor het CSO platform en InBeeld/Arbeidsjuridisch,
  • het programma Roosterplanning voor de uitvoeringsorganisaties Rijk en
  • de implementatie van de nieuwe rechtspositie van de rijksambtenaren.

Hogere baten komen ook door:

  • de 1 op 1 doorbelasting van leverancierskosten die gemaakt worden bij de aanmaak van rijkspassen en
  • de aansluiting van nieuwe deelnemers op de dienst Rijkspas/RIdM.

Daarnaast konden we van de voorzieningen, ter dekking van personele regelingen en dubieuze debiteuren, bedragen laten vrijvallen in verband met lagere gerealiseerde personele kosten en toch nog ontvangen gelden op afgeschreven vorderingen.

Lasten
De totale personele lasten zijn per saldo op het niveau van het jaarplan. P-Direkt heeft ongeveer € 1,5 mln. besteed aan extra inhuur in het kader van de projecten en ongeveer € 1,5 mln. minder besteed aan kosten van ambtelijk personeel. Dit komt door de lagere out-of pocket kosten van opleidingen en doordat de formatie van IT-personeel onderbezet bleef.

De materiële kosten vallen € 0,5 mln. hoger uit door inkoop op projecten en pasproductie- en aansluitingskosten voor de maatwerkdienst Rijkspas/RIdM.
De afschrijvingskosten zijn ongeveer € 0,5 mln. hoger door overboeking met ingang van 1 januari 2019 van investeringen Optimaal Verbinden van activa in aanbouw naar immateriële vaste activa en de start van afschrijving op nieuwe investeringen 2019.   

Ook heeft P-Direkt een voorziening dubieuze debiteuren getroffen voor een aantal oude openstaande rekeningen en rekeningen waarvan de onderliggende contractvorming niet eenduidig is. Hierdoor is discussie over de juistheid ontstaan. Ook is een voorziening getroffen ter dekking van mogelijke claims van afnemers in verband met gederfd loonkostenvoordeel als gevolg van een fout van P-Direkt.

Balans per 31 december 2019

Tabel
31-12-2019    31-12-2018

(x € 1.000)

___________

  (x € 1.000)

____________

Activa      
Immateriële vaste activa 11.941 19.042
Immateriële activa in ontwikkeling/aanbouw 1.638 2.137
Materiële vaste activa
Inventaris 125 198
Kantoormachines 0 0
Hardware 237 57
__________ __________
Sub totaal materiële vaste activa 362 255
__________ __________
Totaal vaste activa 13.941 21.434
 __________  __________
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren 2.254 768
Nog te ontvangen 2.655 2.422
Totaal vorderingen 4.909 3.190
__________ __________
Liquide middelen 17.509 20.399
__________ __________
Totaal vlottende activa 22.418 23.589
__________ __________
TOTAAL ACTIVA  36.359 45.023
__________ __________
Passiva
Eigen vermogen
Exploitatiereserve     4.193   4.920
Gestort door Eigenaar  
Gestort aan Eigenaar      -733
Saldo exploitatie   

855

___________

6

___________

Totaal Eigen vermogen    5.048  4.193
___________ ___________
Voorzieningen      
Overige voorzieningen     181   106
Voorzieningen Dubieuze Debiteuren     60 323
___________ ___________
Totaal voorzieningen     241 429
___________ ___________
Langlopende schulden      
Leningen ministerie van Financiën     7.482   8.733
___________ ___________
Totaal langlopende schulden     7.482   8.733
___________ ___________
Kortlopende schulden
Crediteuren  2.129   2.870
Nog te betalen     21.459   28.798
___________ ___________
Totaal kortlopende schulden     23.588   31.668
___________ ___________
TOTAAL PASSIVA     36.359   45.023

Activa
De immateriële activa betreffen de in eigen beheer gebouwde P-Direktsystemen zoals de personeelsinformatie-applicatie SAP HR en de salarisverwerkingapplicatie SAP Payroll. Recente toevoegingen zijn het programma optimaal verbinden (POV), de Centrale Archiefservice (CAS) en de overgang van het SAP Beheer naar SSC-ICT (ODC).

Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. Jaarlijks schrijft P-Direkt ongeveer net zo veel af als wat wordt afgelost.

P-Direkt heeft in 2019 geïnvesteerd in de aanschaf van SAP Licenties Flexbenefits voor Individueel Keuze Budget, SAP Business Objects en de vervanging van de carrièresites van de overheid (het CSO-platform).

Van de in 2019 geplande investeringen in het verbeteren van de dienstverlening is een deel uitgesteld, zoals de beoogde doorontwikkeling op de Sap-HANA licenties, om de ict-leverancier de tijd te geven het huidige beheer op orde te brengen.

Debiteuren en overige vorderingen en overlopende activa
De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. Er is een voorziening getroffen voor vorderingen die als moeilijk inbaar worden aangemerkt.
De post overige vorderingen en overlopende activa betreft voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudskosten 2020 en volgende jaren van licenties.

Liquide middelen
Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB).

De stand per 31-12-2019 van de rekening-courant RHB is lager dan per 31-12-2018. Daartegenover staat een daling van de kortlopende schulden en een stijging van de kortlopende vorderingen.

Eigen vermogen
De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie jaar aan te houden. De gemiddelde jaaromzet komt ultimo 2019 uit op € 4,7 mln. .

Met het resultaat van 2019 wordt deze maximaal toegestane reserve met € 0,349 mln. overschreden. Dit bedrag zal in 2020 aan de eigenaar worden overgedragen.  
 

Voorzieningen
De voorzieningen en de mutaties op de voorzieningen worden in het voorgaande hoofdstuk toegelicht onder de posten Baten en Lasten. 

Leningen, crediteuren en overige verplichtingen en overlopende passiva
De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling.

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2019 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2020 betaald. Onder de post overige verplichtingen en overlopende passiva zijn opgenomen de aflossingsverplichting 2020, vooruit ontvangen gelden ter dekking van programmakosten 2020 en volgende jaren, de nog te ontvangen kostenfacturen 2019 en de verplichting uit hoofde van vakantiegeld, dagen en eindejaarsuitkering personeel.

Efficiency_2_pijl erbij naar beneden

Efficiency en Doelmatigheid

Doelmatigheid
P-Direkt streeft naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op de behoefte van de gebruiker). Hierbij zet P-Direkt onder de noemer P-Lien (de P-Direktvariant van Lean) de Leanfilosofie en methodiek in als basis voor continu verbeteren.

Efficiency
P-Direkt heeft zich bij de centralisering van het budget basisdienstverlening gecommitteerd aan een jaarlijkse daling van de doorbelasting met 1,5% tot en met het jaar 2019.

Omdat bij de centralisatie van de budgetten POV en CAS geen efficiencytaakstelling was afgesproken heeft P-Direkt in met de Centraal Opdrachtgever afgesproken op de totale dienstverlening een efficiency van 1% te realiseren: in absolute termen zo’n € 1 miljoen. Daarnaast is met de centraal opdrachtgever een incidentele absolute korting op het tarief afgesproken in verband met lagere investeringen in de (door)ontwikkeling van de dienstverlening.

Optimaal beheer bedrijfsvoering
P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers, onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper te leveren;
  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 20% indirecte medewerkers. In 2019 was dit 18,6%. Dat is 0,7 procentpunt lager dan in 2018 vanwege de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor functioneel beheer en ontwikkeling.

Doelmatigheidsindicatoren 2019 Baten-Lastenagentschap P-Direkt

Tabel
Baten-lastenagentschap P-Direkt realisatie   realisatie  realisatie   realisatie   begroting
2016  2017   2018   2019  2019
Omschrijving Generiek Deel     
Kostprijzen per product (groep)  693,7  691,8  697,0 676,1 689,6
verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100) 120,7 120,3 121,2 117,6 119,9
aantal individuele arbeidsrelaties (IAR) 125.328 125.532 126.812 131.862 128.630
totale omzet basisdienstverlening (x1.000) 82.220   83.154  84.643 85.822    84.126
totale omzet overige + projecten (x1.000) 3.546  5.446   7.803   15.081    14.530
fte-totaal (excl. externe inhuur) 559   582,8 606,9  595,6 622
saldo van baten en lasten (%) -5,2% 3,7%  0,0% 0,85% 0,0%
medewerkerstevredenheid  6,9   Niet gemeten  7-  Niet gemeten  7

In 2019 hebben ruim 3.000 meer dan begrote departementale medewerkers dienstverlening ontvangen voor dezelfde absolute doorbelasting. Dat verklaart de daling van de kostprijs per product tov de begroting, waarmee een extra efficiency van 2,6% wordt gerealiseerd.

De stijging van het aantal fte komt door de verambtelijking van het functioneel beheer bij DVS en de uitbreiding van maatwerk dienstverlening. In 2019 is er sprake van een ambtelijke bezetting van 96% doordat de nieuwe it-vacatures lastig te vervullen zijn.