P-Direkt vindt het belangrijk dat de dienstverlening aansluit op de behoefte van onze gebruikers en onze klanten, de centrale opdrachtgever en de departementen.

Verbetering van de informatievoorziening voor managers

In 2018 heeft P-Direkt een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar de managementrapportages in het P-Direktportaal en dit verwerkt in de kenmerken van de bestaande persona’s. De resultaten van dit onderzoek zijn input om de rapportages in 2019 te gaan aanpassen. Voor deze aanpassingen zijn er ook op technisch vlak aanpassingen nodig. Hiervoor heeft P-Direkt in 2018 impactanalyses en onderzoeken uitgevoerd.

Alladin

Aladdin

Aladdin is een applicatie van P-Direkt voor rijksambtenaren om verbeterwensen en suggesties gemakkelijk digitaal te kunnen indienen en te volgen op een PC, tablet of smartphone.

In 2018 draaide de pilot binnen de groep departementale relatiemanagers. Deze fase was bedoeld om de werking van de applicatie te testen en indien nodig te verbeteren. Begin 2019 wordt de pilot geëvalueerd en wordt de bredere inzet van Aladdin gepositioneerd.

Herindeling Rijk

In het kader van de Herindeling Rijk Rutte III verzorgt P-Direkt in zijn personeels- en salarisadministratie de verwerking van de organisatorische wijzigingen en de administratieve omhanging van desbetreffende medewerkers. In 2018 heeft P-Direkt de voorbereidingen getroffen onder andere om de herindeling met het ministerie van LNV te realiseren. De herindeling LNV zal in 2019 afgerond worden.

Personeelsschouw

P-Direkt heeft in 2018 de eerste versie opgeleverd van een Personeelsschouw in het P-Direktportaal. De Personeelsschouw is door P-Direkt samen met een aantal ministeries ontwikkeld (JenV, BZ, OCW, SZW). De Personeelsschouw is in 2018 als pilot uitgerold en wordt ongeveer door de helft van de rijkdienst gebruikt.

SamenwerkingsCommunity I-Overheid

SCIO is het kennisplatform voor en door de Rijksoverheid. In 2018 hebben we het SCIO platform verder uitgebreid met meer functionaliteiten en gebruiksvriendelijker gemaakt. Het aantal gebruikers is ook weer toegenomen zodat kennis binnen de Rijksoverheid met nog meer mensen gedeeld, vergroot en geborgd wordt.

DISC voor HR-analytics

In 2018 is er intensief samengewerkt met alle ministeries in de DISC Community om zo gezamenlijk de kennis en mogelijkheden van HR-analytics te delen en uit te bouwen. Daarnaast heeft het DISC-team een aantal onderzoeken uitgevoerd voor en samen met ministeries die data-gedreven werken. Deze onderzoeken zijn verklarend en waar mogelijk voorspellend (predictive analyses) en ondersteunen zo het nemen van gefundeerde HR-beslissingen.

Chat

Nieuw dienstverleningskanaal Chat

In 2018 is gewerkt aan het realiseren van een nieuw dienstverleningskanaal, namelijk chat. Eind 2018 zijn we hiermee live gegaan. In 2019 rollen we dit uit en willen we meer processen door chat laten ondersteunen.

Het Mobiele Team

Mobiele team

Net zoals in 2017 heeft P-Direkt ook in 2018 gewerkt met het concept van het mobiele team. Met het inzetten van het mobiele team bij de ministeries, krijgen de gebruikers van het P-Direktportaal ondersteuning op locatie. Vooraf is tijdens een oriënterend gesprek samen met de contactpersoon van het ministerie verkend wat de mogelijkheden en wensen zijn voor ondersteuning van het mobiele team op locatie.

In 2018 heeft het mobiele team 44 verschillende klanten bezocht. Het mobiele team heeft 110 inloopsessies gehouden waarbij ongeveer 1200 vragen zijn gesteld. Daarnaast zijn er 30 presentaties over IKAP en de PAS-regeling gehouden met in totaal ongeveer 500 aanwezigen. Ook heeft het team 36 presentaties gehouden voor nieuwe medewerkers, waarbij in totaal meer dan 600 aanwezigen waren. Tevens was het mobiele team aanwezig op onze gebruikersmiddag in de Buitensociëteit in Zwolle (ongeveer 200 aanwezigen) en bij de bijeenkomst van de Douane met (team)managers waar ongeveer 150 medewerkers aanwezig waren.

Met de inzet van het mobiele team op locatie van de klant dragen wij bij aan het verhogen van de klanttevredenheid en de zichtbaarheid van P-Direkt. De op de klant gerichte presentaties geven de medewerker beter inzicht in het portaal.

Governance, overleg en communicatie bij P-Direkt

P-Direkt legt tijdens rijksbrede overleggen en met het publiceren van verschillende communicatieproducten verantwoording af over zijn handelen. Deze (publicatie)momenten worden weergegeven in de overleg- en communicatiekalender 2018.

Wij willen onze stakeholders en andere belangstellende graag goed informeren over de ontwikkelingen van onze dienstverlening, hoe wij onze dienstverlening beheersen, hoe we verantwoording afleggen over de behaalde resultaten en hoe er toezicht wordt gehouden.

Voorbeelden van stakeholdersgroepen die voor P-Direkt van belang zijn, zijn onze eigenaar en opdrachtgevers, HR-verantwoordelijken op de ministeries, maar ook de verantwoordelijken voor bedrijfsvoering en bijzondere gebruikersgroepen van de dienstverlening van P-Direkt, zoals P-Controllers en auditors.

Vier keer per jaar verstuurt P-Direkt de Update, waarmee stakeholders en andere belangstellenden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen P-Direkt.

Het strategisch relatiemanagement bij P-Direkt is belegd bij de vier afdelingshoofden van P-Direkt:

  • Marije Westra: voor het Ministerie van JenV en de Belastingdienst
  • Danielle van der Winden: voor het Ministerie van AZ, EZ, Financiën, de ABD en Hoge Colleges van Staat
  • Matthijs Keur: voor het Ministerie van BZK, OCW, SZW en DJI
  • Arjan Schaaf: voor het Ministerie van BZ, Defensie, IenW, VWS, Rijkswaterstaat

De strategisch relatiemanagers zijn een vast aanspreekpunt voor zowel ICOP-leden om te kunnen afstemmen over belangrijke ontwikkelingen bij P-Direkt en de eigen organisatie als deze de dienstverlening van P-Direkt raakt.

Relatiemanagement op operationeel/tactisch niveau is belegd bij de groepshoofden van het contactcenter en heeft als doel om op tactisch/operationeel niveau op effectieve wijze eenduidige uitvoering te geven aan de gehele dienstverlening van P-Direkt.