P-Direkt heeft in 2018 met de inzet van onze Lean-methodiek weer de nodige verbeteringen doorgevoerd, waardoor we onze jaarlijkse efficiencydoelstelling hebben weten te realiseren. P-Direkt probeert met de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening niet alleen een bijdrage te leveren aan de eigen efficiency, maar de efficiency over de hele keten.

Roosterplanning

P-Direkt heeft de opdracht gekregen om te voorzien in dienstverlening op de ondersteuning van rijksbrede roosterprocessen (DOOR). Binnen het Rijk bestaan meer dan 30 roosterende organisaties, met ieder een eigen systeem en ondersteuning. Het aanbieden van een rijksbrede oplossing betekent vergaande samenwerking en efficiency, zoals al eerder gebeurde bij de oprichting van P-Direkt.

In 2019 zal een rijksbreed roosterstatuut door de bonden bekrachtigd gaan worden. Er volgen hier voor P-Direkt werkzaamheden uit, zowel in de reguliere lijn (aanpassen applicatie Douane, aanpassen interfaces, aanpassen aanpalende processen), als in extra dienstverlening.

Zo staat 2019 in het teken van verwerving van de nieuwe rijksbrede oplossing en de eerste aansluitingen op de nieuwe dienstverlening.

E-HRM, samenwerking met ketenpartners

Sinds 2017 werken P-Direkt en ECO&P in een strategisch partnership samen aan de versterking van de dienstverlening en gezamenlijke invulling van E-HRM.

Hierbij is een herverdeling van IT-werkzaamheden afgesproken voor de HR-systemen van ECO&P, waarbij P-Direkt de ICT-ontwikkeling en het beheer van de HR-systemen voor zijn rekening neemt. Het doel hierbij is om de integratie tussen de systemen mogelijk te maken en synergie te bereiken in processen en systemen. In 2018 is in dit kader een aantal systemen ontwikkeld, technisch vernieuwd of in beheer genomen.

Het CSO-platform van ECO&P wordt door P-Direkt volledig herbouwd. Op dit platform draaien onder andere de bekende websites www.werkenvoornederland.nl en de mobiliteitsbank. Oplevering is begin 2019, waarna doorontwikkeling op een nieuw, modern platform mogelijk is en verdere integraties mogelijk worden.

Voor bedrijfsmaatschappelijk werk en bedrijfszorg van ECO&P heeft P-Direkt in 2018 applicaties gebouwd in de categorie ‘Client Volgsystemen’. Dit project ‘InBeeld’ wordt voortgezet in 2019 voor de processen ‘van werk-naar-werk’ en ‘arbeidsjuridisch’ .

In het kader van het rijksbrede WenS-project hebben P-Direkt en ECO&P gezamenlijk het beheer ingericht voor de nieuwe applicatie voor werving en selectie. (zie ook paragraaf 7.7).

Voor ontwikkeling en beheer van deze systemen is een cluster gevormd met drie moderne ‘DevOps’ beheerteams, die zijn bemenst door in- en doorstroom van medewerkers van ECO&P en P-Direkt en werving van een aantal gespecialiseerde nieuwe ICT-medewerkers.

Eerste en Tweede Kamer

Aansluiting Eerste en Tweede Kamer

Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer besloten hun personeels- en salarisadministratie onder te brengen bij P-Direkt. In 2018 zijn de voorbereidingen voor de aansluiting van beide Kamers op onze dienstverlening gerealiseerd. Op 3 september is de intentie op aansluiting op onze dienstverlening officieel bekrachtigd met de ondertekening van de Transitieconvenanten.

De aansluitingen worden op 1 januari 2019 gerealiseerd waarna P-Direkt de dienstverlening voor de Eerste en de Tweede Kamer gaat verzorgen. Zo worden de schaalvoordelen van P-Direkt verder benut.

Rijkspas

Beheer Rijkspas, RIN

In 2018 heeft P-Direkt de beheertaken van de Rijkspas overgenomen van het programma Rijkspas. Dit is de eerste stap in het beleggen van meerdere beheertaken bij P-Direkt op dit domein van 'identiteit'. P-Direkt heeft daarnaast de rol Quality Assurance RijksIdentificatieNummer (RIN) op zich genomen. CIO Rijk als centrale opdrachtgever en P-Direkt als opdrachtnemer hebben verder de ambitie om meerdere beheertaken rondom rijksbrede voorzieningen zoals rijksbreed WID-scannen, aansluitingen op het Generiek Card Management Systeem en het koppelvlak rijksbrede voorzieningen verder vorm te geven in 2019.

Met het beheren van Rijkspas en met de kwaliteit assurance rol op het RIN draagt P-Direkt bij aan rijksbrede efficiency op het gebied van toegang. Daarnaast wil P-Direkt met dit beheer ook ondersteuning bieden aan de efficiency van de keten van Identity Management.