Duurzame inzetbaarheid

Ons HR-beleid is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor het realiseren van onze doelstellingen en ambities. In onze ogen zijn medewerkers betrokken, competent en proactief aan het werk, zowel nu als in de toekomst.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en leveren naar vermogen een bijdrage aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit doen wij vanuit een waarderend perspectief. Het is een positieve manier van kijken en aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, gericht op de reeds aanwezige en in ontwikkeling zijnde talenten en ambities.

P-Direkt volgt de visie die BZK heeft geformuleerd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers:

’De juiste medewerker met de juiste capaciteit op de juiste plaats, nu en in de toekomst’.

De ontwikkelingen staan niet stil en dat vraagt ook iets van onze medewerkers. Daarom hebben we de meerjarenpersoneelsplanning in 2018 geëvalueerd en geactualiseerd. We liggen goed op koers, waarbij we extra aandacht hebben we voor diversiteit van het personeelsbestand bij werving van nieuwe collega’s.

Energiebatterij
Werkplezier heeft alles te maken met het vinden van een goede balans tussen aspecten op het werk die iemand energie geven en andere die juist energie kosten. Zo kan de steun van collega’s en leidinggevende veel positieve energie geven, terwijl het werktempo iemand leeg kan trekken. Het is te vergelijken met een oplaadbare batterij. Is de energie verbruikt, dan moet die ook weer opladen. P-Direkt heeft iedereen uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘De Batterij’. Dit is een goed hulpmiddel om medewerkers inzicht te geven in hun energiepeil. Daarnaast kan dat inzicht helpen om hierover in gesprek te gaan met de eigen leidinggevende.

We houden vol
P-Direkt heeft een intensieve aanpak voor het verzuim en die hebben we begin 2018 ook voorgelegd aan de Rijksbrede Benchmarkgroep. De deelnemers waren onder de indruk van alles wat wij deden. De belangrijkste overweging die we terugkregen was na te denken of we niet te ‘lean’ zijn ingericht. We zorgen altijd dat de dienstverlening wordt opgevangen en misschien missen daarom medewerkers het gevoel van verantwoordelijkheid. Dat is iets waar we over nadenken.

Medewerkersonderzoek
In 2018 zijn we gestart met een serie van extra medewerkersonderzoeken, gericht op het achterhalen van de behoeftes van de medewerkers, waarmee we ook feedback vragen over zaken als werkbeleving, werkdruk, regelruimte en verzuimbegeleiding. We scoren een 7Min en hebben de nodige tips gekregen, waarmee we de betrokkenheid vergroten en de beleving verbeteren. Belangrijke punten zijn regelruimte en communicatie over veranderingen. In 2019 en 2020 gaan we door en hopen we te zien dat genomen acties resultaat opleveren in het werkplezier en ook in een daling van het verzuim.

P-Direkt: een inclusieve organisatie
Een van de 7 focuspunten van het nieuwe personeelsbeleid Rijk, gaat over een meer inclusieve organisatie. Dit houdt in dat we gezamenlijk moeten zorgen voor een overheid die een weerspiegeling is van de samenleving en een sociaal veilige cultuur creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen.

Een van de dingen die P-Direkt doet om inclusie te bevorderen, is de inzet van arbeidsparticipanten. Onze organisatie heeft al enkele jaren ervaring met de inzet van mensen met autisme, die hun talenten goed kunnen inzetten voor onze dienstverlening. In 2018 zijn 14 arbeidsparticipanten bij ons aan het werk. De inzet was gelijk aan 12,2 FTA (een fulltime equivalent voor een arbeidsparticipant is 25,5 uur per week).

Verder zetten we in op diversiteit in ons personeelsbestand. Zo kijken we naar een evenwichtige samenstelling van afdelingen. De gemiddelde leeftijd bij P-Direkt daalde in 2018 licht naar 47,7. Vrouwen bekleden bij ons iets meer dan de helft van de leidinggevende functies (55,3%).

Gezondheid en vitaliteit

Het ziekteverzuim van P-Direkt is in 2018 toegenomen tot 9,7%. Het overgrote deel hiervan, 6,6% betreft verzuim van 43 of meer dagen.

We hebben daarom de nodige aandacht besteed aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. We stimuleren beweging en vragen medewerkers dat ook uit te dragen en organiseren. Een grote groep van medewerkers is samen (met groot succes) aan de slag gegaan met afvallen.