Exploitatie

Baten-lastenagentschap P-Direkt
Bedragen x € 1 000  Jaarplan  Realisatie
2017 2017
(x € 1.000) (x € 1.000)
Baten
Omzet moederdepartement 67.314 67.756
Omzet overige departementen 19.926 20.844
Omzet derden 0 0
Vrijval voorzieningen 0 369
Totaal baten 87.240 88.969
Lasten
- personele kosten 44.011 44.921
- materiële kosten 28.930 26.403
Apparaatskosten 72.941 71.324
Afschrijvingskosten 13.299 12.857
Rentelasten 1.000 985
Bijzondere lasten 0 0
Dotaties voorzieningen 0 537
Totaal lasten 87.240 85.703
Saldo van baten en lasten 0 3.266

De realisatie laat een positief resultaat zien van 3,3 miljoen euro ten opzichte van een begroot nihil resultaat in het jaarplan.

Baten
De baten zijn hoger dan begroot, onder andere omdat we in 2017 de nieuwe dienstverlening CSO-platform in (technische) beheer hebben genomen en samenwerkingsprogramma’s zijn aangegaan of hebben gecontinueerd, zoals EC O&P InBeeld en RIDM Vervolgaanpak.

Daarnaast konden we het saldo van de voorziening ter dekking van de kosten 2017 voor de overgang naar het Overheids Data Centrum van SSC-ICT, na realisatie van de migratie, laten vrijvallen.

Lasten
De personele lasten zijn 0,9 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra projecten, de toename van bezetting en de CAO-verhoging van 1,4%.

De materiële kosten vielen 1,5 miljoen euro lager uit dan begroot. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn incidentele meevallers, door een voor 2017 lagere doorbelasting van overheadkosten door SSC-ICT dan was voorzien en een uitgestelde huurverhoging, die samenhangt met de indeling in een ander huisvestingsstelsel, voor ons pand in Zwolle.

P-Direkt heeft wel een extra voorziening getroffen voor de kosten voor de herindeling Rijk, waarvoor op dit moment nog geen sluitende afspraken zijn over de dekking ervan.

Balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016
(x € 1.000) (x € 1.000)
Activa
Immateriële vaste activa 30.704 37.233
Immateriële activa in ontwikkeling/aanbouw 150 4.079
Materiële vaste activa                 
Inventaris 391 446
Kantoormachines 0 0
Hardware 45 76
Sub totaal materiële vaste activa 436 436
Totaal vaste activa 31.290 41.834
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren 1.176 1.005
Nog te ontvangen 1.229 1.192
Totaal vorderingen 2.405 2.197
Liquide middelen 14.143 11.219
Totaal vlottende activa 16.548 13.416
TOTAAL ACTIVA 47.838 55.250
Passiva
Eigen vermogen
Exploitatiereserve -762 2.925
Gestort door Eigenaar 2.416 1.000
Saldo exploitatie 3.266 -4.687
Totaal Eigen vermogen 4.920 -762
Voorzieningen
Overige voorzieningen 662 2.373
Totaal voorzieningen 662 2.373
Langlopende schulden
Leningen Ministerie van Financiën 17.355 27.137
Totaal langlopende schulden 17.355 27.137
Kortlopende schulden
Crediteuren 823 1.992
Nog te betalen 24.078 24.510
Totaal kortlopende schulden 24.901 26.502
TOTAAL PASSIVA 47.838 55.250

Activa
De immateriële activa betreffen het P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Electronische Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal, het contactcenter en het onlangs toegevoegde programma Optimaal verbinden.

Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. Jaarlijks schrijft P-Direkt zo’n 13 miljoen euro af. In 2017 heeft P-Direkt geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverleningssystemen door het onderbrengen van de Housing en Hosting services bij SSC-ICT en de aanschaf van SAP-HANA licenties.

Debiteuren en overige vorderingen en overlopende activa
De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt. Derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post overige vorderingen en overlopende activa betreft vooruitbetaalde onderhoudskosten 2018 en volgende jaren van licenties.

Liquide middelen
Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB). De stand per 31 december 2017 van de rekening-courant RHB is hoger dan per 31 december 2016, als gevolg van het positieve resultaat.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen was ultimo 2016 0,8 miljoen euro negatief. Ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen 4,9 miljoen euro positief. Dit is inclusief het aanvullen van het negatief eigen vermogen (0,8 miljoen euro), de aanvulling ervan conform afspraak uit het Bestuurlijk Overleg van december 2016 (1,4 miljoen euro) en de 0,2 miljoen euro verdeling overschot RVB dat in december is ontvangen.

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden. Deze gemiddelde jaaromzet komt uit op 4,2 miljoen euro. Met het resultaat van 2017 wordt deze maximaal toegestane reserve met 0,7 miljoen euro overschreden.

Voorzieningen
In 2016 heeft P-Direkt een voorziening getroffen van 2,2 miljoen euro ter dekking van de kosten 2017 in verband met de overgang naar het Overheids Data Centrum van SSC-ICT. De kosten 2017 bedroegen 1,9 miljoen euro. P-Direkt heeft het resterende saldo van deze voorziening van 329.000 euro laten vrijvallen ten gunste van het resultaat 2017.

P-Direkt heeft in 2017 een dotatie aan de voorziening gedaan ten bedrage van 537.000 euro ter dekking van de kosten 2018 in verband met de departementale herindeling Rutte III. De betreffende werkzaamheden horen niet bij de basis dienstverlening van P-Direkt.

Leningen, crediteuren en overige verplichtingen en overlopende passiva
De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.

Efficiency en Doelmatigheid

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2017 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2018 betaald. Onder de post overige verplichtingen en overlopende passiva zijn opgenomen de aflossingsverplichting 2018, de vooruit ontvangen omzet 2018, de nog te betalen kosten 2017 en de verplichting uit hoofde van vakantiegeld, dagen en eindejaarsuitkering personeel.

Doelmatigheid
P-Direkt streeft naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op de behoefte van de gebruiker). Hierbij zet P-Direkt onder de noemer P-Lien (de P-Direktvariant van Lean) de Lean filosofie en methodiek in als basis voor continu verbeteren.

Efficiency
P-Direkt heeft zich bij de centralisering van het budget basisdienstverlening gecommitteerd aan een jaarlijkse daling van de doorbelasting met 1,5% tot en met het jaar 2019. Voor P-Direkt betekent dit, gegeven een kostenstructuur van 50% vaste lasten, dat op de overige productiemiddelen (onder andere personeel) jaarlijks een efficiencystijging van 3% moet worden gerealiseerd.

Vanaf 2013 tot en met 2019 hebben we zo op de basis dienstverlening (95% van de totale dienstverlening) een besparing van 13,3% (9,1 miljoen euro) weten te realiseren. Deze daling komt ten goede aan de departementen die daarmee invulling hebben kunnen geven aan de taakstellingen Rutte I en II.

Optimaal beheer bedrijfsvoering
P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers, onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper te leveren;
  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 17,5% overhead. In 2017 was dit 17,9%, 0,9% hoger dan in 2016 vanwege meer aandacht voor interne controls en nieuwe wet- en regelgeving.

Doelmatigheidsindicatoren 2017 Baten-lastenagentschap P-Direkt

Baten-lastenagentschap P-Direkt

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

begroting

2014

2015

2016

2017

2017

Omschrijving Generiek Deel

Kostprijzen per product
(groep)

543,5

538

693,74

691,8

653,72

Verloop tarieven/uur
(basisjaar 2011=100)

94,5

93,6

120,7

120,3

113,7

Aantal individuele arbeidsrelaties
(IAR)

122.885

122.331

125.328

125.532

120.502

Totale omzet basisdienstverlening
(x1.000)

65.377

65.819

82.220

83.154

78.775

Totale omzet overige + projecten
(x1.000)

4.886

10.574

3.546

5.446

6.318

FTE-totaal
(excl. externe inhuur)

409

509

559

582,77

598

Saldo van baten en lasten
(%)

-5,07%

-0,91%

-5,18%

3,69%

-2,66%

Medewerkerstevredenheid

6,6

Niet gemeten

6,9

Niet gemeten

7

Per 2016 is de dienstverlening van P-Direkt uitgebreid met Centrale Archiefservice, Optimaal Verbinden en IC over de Keten. Dat verklaart de stijging van de kostprijs per product in dat jaar.

De stijging van het aantal FTE komt doordat we extra personeel hebben aangetrokken bij DVS en het contactcenter, binnen de ruimte van de formatie.