Ons HR-beleid is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor het realiseren van onze doelstellingen en ambities. In onze ogen zijn medewerkers betrokken, competent en proactief aan het werk, zowel nu als in de toekomst.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en leveren naar vermogen een bijdrage aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit doen wij vanuit een waarderend perspectief. Het is een positieve manier van kijken en aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, gericht op de reeds aanwezige en in ontwikkeling zijnde talenten en ambities.

P-Direkt volgt de visie die BZK heeft geformuleerd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers:

’De juiste medewerker met de juiste capaciteit op de juiste plaats, nu en in de toekomst’.

We vatten onze visie samen in het onderstaande figuur:

Langs vier actielijnen zorgen we voor de verankering van onze visie in de organisatie:

  1. Strategische (meerjaren) personeelsplanning;
  2. Dialoog staat centraal: thema inzetbaarheid wordt in de HR-gesprekscyclus een vast onderdeel;
  3. Breed pakket aan middelen: collectief en op maat beschikbaar;
  4. Cultuur creëren waarin eigen initiatief en een pro-actieve houding worden gestimuleerd.

In 2016 hebben we als één van de eerste organisatieonderdelen van BZK een nieuw meerjaren personeelsplan (MPP) opgesteld. Met het MPP heeft P-Direkt in kaart gebracht welk personeel er nu en in de toekomst nodig is, zowel in aantallen als in kwaliteiten.

In 2017 zijn we gestart met de implementatie van duurzame inzetbaarheid. Leidinggevenden zijn getraind om de gesprekken te voeren met de medewerkers.

We hebben een toolbox ontwikkeld voor medewerkers. In de toolbox worden diverse, laagdrempelige instrumenten aangeboden die de medewerker zelf kan doen. Deze zijn bedoeld om bewustwording te creëren, maar kunnen ook dienen als input om in gesprek te gaan met hun leidinggevende. Daarnaast worden er workshops aangeboden (zowel gratis als tegen betaling). Op verzoek hebben we de toolbox overgedragen aan een collega-SSO, FMH.

Ziekteverzuim
We houden blijvend de gezondheid van onze medewerkers op de agenda. P-Direkt is in 2013 gestart met een nieuwe aanpak voor het verzuim. En met succes, want het ziekteverzuim is gedaald van 8,8% in 2012 naar 6,6% in 2014.

We hebben de aanpak laten evalueren, volgehouden en zelfs nog verder versterkt, maar desondanks zien we sinds die tijd een toename van het verzuimpercentage naar 8,9% over 2017 (2016: 8,1%). We zien elke keer een toename op met name het verzuim van 43 dagen en langer. Over 2017 was dit 6,2% (2016: 5,3%). Een positieve ontwikkeling is dat de meldingsfrequentie, die in 2012 nog 2,5 was, blijvend is gedaald naar 1,5 ziekmelding per medewerker per jaar.

We laten regelmatig zien wat we doen aan het verzuim en proberen met extra reflectie en onderzoek te achterhalen wat we nog meer kunnen doen aan het terugdringen van het percentage langdurig verzuim. Ook proberen we te achterhalen of en waardoor we te maken hebben met veel niet-beïnvloedbaar verzuim.

We krijgen terug van collega’s dat we trots moeten zijn op wat we allemaal doen, volhouden en erop vertrouwen dat deze inzet uiteindelijk zal leiden tot positievere resultaten.

De invulling van de participatiewet door P-Direkt
Het kabinet in 2016 had de ambitie om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te laten doen en bij te dragen aan de samenleving. Dit houdt in dat we met z’n allen moeten zorgen voor de instroom van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. P-Direkt deelt deze visie en zet zich proactief in om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen.

Onze organisatie heeft al enkele jaren ervaring met de inzet van autistische mensen met een talent. Eind 2017 zijn er 14 medewerkers die onder de deze definitie vallen aan het werk, waaronder enkelen van het bureau Autitalent”. Zij verrichten binnen het contactcenter regulier productiewerk.

Organisatie

We zijn 2017 gestart met een formatie van 602 FTE (full time equivalent).

De ontwikkeling van de dienstverlening staat niet stil en ook de organisatie ontwikkelt hierin mee. Hierdoor was er ook in 2017 aanleiding een addendum te maken op het bestaande Organisatie en Formatierapport van P-Direkt. In 2017 hebben we hierin meegenomen de noodzaak tot groei, die verband houdt met de uitbreiding van de dienstverlening voor onze collega-SSO EC O&P en de Rijkspas en een krimp vanwege het effectueren van de efficiencybesparing bij het contactcenter. Per saldo groeit de formatie met 1 FTE. Eind 2017 gaan we uit van een formatie van 603 FTE.

De efficiencybesparing hebben we in 2017 gerealiseerd door efficiency in de uitvoering van onze dienstverlening en deze hebben we in de bezetting gerealiseerd met natuurlijk verloop.

De organisatiestructuur van P-Direkt blijft zoals deze was:

Organogram
Organogram
Nieuwe klanten
Personeelsaantallen

Personeelsaantallen

Het aantal medewerkers van P-Direkt is in 2017 gegroeid van 614 medewerkers eind 2016 naar 637 medewerkers eind 2017. De instroom bestond uit medewerkers bij de afdelingen DVS en RenO met IT-kennis of projectervaring. Voor het contactcenter hebben we nieuwe collega’s geworven, omdat daar ruimte voor was.

De bezetting is eind 2016 met 584 FTE lager dan de formatie van 603 FTE. Het verschil van 19 FTE is in werkelijkheid kleiner, omdat onze 15 collega’s op Bonaire officieel in dienst zijn van de RCN en we altijd vooruitlopend op de te realiseren efficiency enige ruimte aanhouden in het contactcenter. Bovendien hebben we nog een aantal vacatures openstaan voor IT-personeel.

In onderstaande tabel geven we informatie over de opbouw van het personeelsbestand in december 2016 en 2017.

DEC 2016 DEC 2017
Aantal medewerkers Ultimo 614 637
Percentage vrouwen 68,4 67,7
Percentage mannen 31,6 32,3
Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen 48 48
Gemiddeld aantal dienstjaren 7,6 8
Gemiddelde schaalwaarde 8,6 8,7
% Maximaal in schaal 73,6 76
Deeltijdfactor in % 91,4 91,6