P-Direkt wil binnen de Rijksoverheid blijvend waarde toevoegen. We creëren daarom ruimte voor vernieuwing en staan open voor aanboddiversificatie en eventuele nieuwe afnemers op onze dienstverlening.

Mijn P-Direkt

In 2016 hebben we de voorbereidingen getroffen om zowel de techniek van het P-Direktportaal als de klantinteractie te verbeteren. Onder de naam ‘Mijn P-Direkt’ zijn verschillende trajecten opgestart om dit de komende jaren te realiseren. De verbeteringen van ‘Mijn P-Direkt’ komen voort uit de nieuwe koers die P-Direkt in 2016 is ingeslagen.

Het doel van ‘Mijn P-Direkt’ is om onze dienstverlening te verbeteren en een aantal processen te moderniseren. Tegelijkertijd worden onze systemen voorbereid op de toekomst.

Het programma is onderverdeeld in twee sporen:

Modernisering dienstverleningsprocessen

Het nieuwe P-Direktportaal wordt ontworpen op basis van gebruikersonderzoek, waarbij we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Dit betekent een compleet andere uitstraling (look& feel) en processen die aansluiten op de behoefte van de gebruiker.

Modernisering klantinteractie

De doelstellingen van dit spoor zijn het verbeteren van onze klantinteractie, het verhogen van de kwaliteit van de vraagafhandeling en het verhogen van de efficiency van het contactcenter.

In 2017 gaan de eerste grote wijzigingen van ‘Mijn P-Direkt’ live: de lancering van de nieuwe homepage van het P-Direktportaal en het omzetten van de managersprocessen naar de nieuwe UI5-technologie en ‘look&feel’.

Data en Informatie Servicecentrum (DISC)
Data en Informatie Servicecentrum (DISC)

DISC

P-Direkt heeft in oktober het ‘Data en Informatie Servicecentrum’ (DISC) officieel geopend. DISC is een faciliteit bij P-Direkt die de ministeries de mogelijkheid geeft om samen effectiever en efficiënter gebruik te maken van data, bijvoorbeeld voor analyse en specifieke informatievraagstukken.

Datagedreven HR-beleid in opmars

Op dit moment zijn diverse ministeries bezig met het ontwikkelen van datagedreven HR-beleid. Datagedreven werken is een proces waarbij (ruwe) data wordt geanalyseerd om vervolgens de daaruit voortgekomen informatie te gebruiken bij besluitvorming en het maken van (nieuw) beleid.

P-Direkt helpt

Met DISC helpt P-Direkt de ministeries dat proces vorm te geven en te versnellen. Naast dat er op deze manier eenduidig en centraal met data van P-Direkt wordt gewerkt, versterkt DISC ook de samenwerking op dit gebied door specifieke kennis en ervaring te delen.

SCIO

Binnen de Rijksoverheid is een ruime hoeveelheid kennis aanwezig. Door de enorme omvang van het Rijk is het soms moeilijk te overzien wie wanneer aan welk proces werkt en welke kennis heeft. I-Interim Rijk en P-Direkt werken nu samen aan een Rijksbreed digitaal kenniscentrum (genaamd SCIO), waarmee het makkelijker wordt om op zoek te gaan naar kennis binnen de verschillende I-Domeinen (ICT en Informatievoorziening).

SCIO staat voor Samenwerkings Community I-Overheid. Het betekent ook ‘ik weet het/ik snap het’ in het Latijn. Dit sluit goed aan op het uitgangspunt bij SCIO: kennis lokaliseren, delen en vergroten.

Het olievlekprincipe

Met SCIO werken we volgens het olievlekprincipe, oftewel het beheerst starten binnen P-Direkt en I-Interim Rijk om van daaruit door te groeien naar een groter platform met Rijksbrede dekking. Begin 2017 hopen we al een eerste kleine versie van SCIO te kunnen lanceren voor de medewerkers van P-Direkt en I-Interim Rijk.

RIdM
Rijks Identity Management

RIdM

Het programma Rijks Identity Management beoogt de processen rond de uitgifte en het beheer van rijksvoorzieningen zo eenvoudig en makkelijk mogelijk in te richten vanuit het oogpunt van gebruiksgemak, betrouwbaarheid, veiligheid en kosten. Het uitgangspunt is dat (rijksbrede) voorzieningen een loopbaan lang gekoppeld kunnen blijven aan een medewerker. Het Rijks Identificerend Nummer (RIN) dat begin 2014 is ingevoerd, speelt hierbij een sleutelrol. In samenwerking met de ministeries is eerst de gegevenskwaliteit van het RIN op orde gebracht en zijn parallel de eerste toepassingen ontwikkeld. Het RIN wordt nu gebruikt in het Generiek Card Managementsysteem van de Rijkspas. Zolang iemand een werkrelatie heeft met het Rijk, kan diegene zijn/haar RIN én Rijkspas behouden. Daarnaast is het RIN als unieke sleutel binnen de zoekfunctie van de Rijksadresgids geïntroduceerd. Dit en andere toepassingen krijgen in 2017 een vervolg. De opdrachtgever van het programma RIdM is CIO Rijk, de opdrachtnemer is P-Direkt.

CAO Rijk 2015 – 2016

De voorbereiding van het tot stand komen en uitvoeren van (nieuwe) CAO‘s is onderdeel van de standaard opdracht aan P-Direkt. De voorbereiding op de uitvoering van de CAO-loonafspraken is niet als zodanig binnen P-Direkt belegd. Gezien de destijds te verwachten grilligheid van het onderhandelingstraject en omvang en reikwijdte van de mogelijke afspraken, is begin 2015 gekozen voor de coördinatie van de CAO-uitvoering in projectvorm. Extra flexibele inzet vanuit de lijn van P-Direkt werd daarbij voorzien. P-Direkt heeft hierbij te maken gekregen met onverwachte complexiteit. Desalniettemin is het project dankzij de aanwezige kennis en kunde goed verlopen. De doelstelling is behaald binnen de afgesproken kaders, in tijd en in geld.

Gesprekscyclus Rijk
HR-gesprekscyclus Rijk

Uitrol HR-gesprekscyclus Rijk

Er wordt binnen het Rijk een nieuwe gesprekscyclus geïntroduceerd voor het voeren van personeelsgesprekken. Ministeries sluiten tussen 1 juli 2016 en 31 december 2018 gefaseerd aan.

Nieuwe manier van registreren in het P-Direktportaal

Bij de nieuwe gesprekscyclus hoort ook een nieuwe manier van registreren van het gespreksverslag. Hiervoor heeft P-Direkt via nieuwe technische mogelijkheden in het P-Direktportaal een verbeterde verslaglegging ontwikkeld en geïmplementeerd. P-Direkt ondersteunt de ministeries de komende jaren nog bij de implementatie en de uitrol.