Ons HR-beleid is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor het realiseren van onze doelstellingen en ambities. In onze ogen zijn medewerkers betrokken, competent en proactief aan het werk, zowel nu als in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en leveren naar vermogen een bijdrage aan de realisatie van onze doelstellingen. Dit doen wij vanuit een waarderend perspectief. Het is een positieve manier van kijken en aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, gericht op de reeds aanwezige en in ontwikkeling zijnde talenten en ambities.

P-Direkt volgt de visie die BZK heeft geformuleerd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers:

’De juiste medewerker met de juiste capaciteit op de juiste plaats, nu en in de toekomst’.

We vatten onze visie samen in het onderstaande figuur:

HR-strategie

Verankering visie

Langs vier actielijnen zorgen we voor de verankering van onze visie in de organisatie:

  1. Strategische (meerjaren)personeelsplanning;
  2. Dialoog staat centraal: het thema inzetbaarheid wordt in de HR-gesprekscyclus een vast onderdeel;
  3. Breed pakket aan middelen: collectief en op maat beschikbaar;
  4. Cultuur creëren waarin eigen initiatief en een pro-actieve houding worden gestimuleerd.

In 2016 hebben we als één van de eerste organisatieonderdelen van BZK een nieuw meerjaren personeelsplan (MPP) opgesteld. Met het MPP heeft P-Direkt in kaart gebracht welk personeel er nu en in de toekomst nodig is, zowel in aantallen als in kwaliteiten.

Verder hebben we in 2016 samen met een groep van betrokken medewerkers in de vorm van pilots gekeken naar de uitwerking van de dialoog, middelen en cultuur. De kennis en ervaring nemen we mee in de verdere uitrol van onze visie op duurzame inzetbaarheid in 2017.

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek laat zien dat we op de goede weg zijn. De medewerkerstevredenheid is gestegen van een 6,6 in 2014 naar een 6,9 eind 2016.

Ziekteverzuim
Stijging verzuim gestegen naar 8,1%

Ziekteverzuim

We houden blijvend de gezondheid van onze medewerkers op de agenda. P-Direkt is in 2013 gestart met een nieuwe aanpak voor het verzuim. En met succes, want het ziekteverzuim is gedaald van 8,8% in 2012 naar 6,6% in 2014. We hebben de aanpak laten evalueren, volgehouden en zelfs nog verder versterkt, maar desondanks zien we sinds die tijd een toename van het verzuimpercentage naar 8,1% over 2016.

We zien elke keer een toename op met name het verzuim van 43 dagen en langer. Over 2016 was dit 5,3%. Natuurlijk zijn er altijd verklaringen te noemen waarom P-Direkt afwijkt van andere organisaties, maar we geloven niet zomaar dat we jaren achter elkaar getroffen worden door pech. We hebben eind 2016 een aanvullend onderzoek gestart waarbij we samen met UBR|EC O&P bekijken of we echt alle best practices goed inzetten. Met de mogelijkheden van DISC willen we samen met experts van UBR|EC O&P en andere organisaties op zoek naar de verklarende factoren, die ons helpen de inzetbaarheid te verhogen.

Ontwikkelen talenten
Ontwikkelen talenten

Collega’s met bijzondere talenten

Het kabinet in 2016 had de ambitie om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Dit houdt in dat we met z’n allen moeten zorgen voor de instroom van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. P-Direkt deelt deze visie en zet zich proactief in om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Onze organisatie heeft al enkele jaren ervaring met de inzet van autistische mensen met een talent. In 2016 hebben we ons netwerk verbreed en onderzocht op welke wijze we plek kunnen bieden aan deze medewerkers in onze reguliere processen. Voorlopig komen er uit het netwerk verzoeken, die maken dat we op basis van maatwerkafspraken mensen een beschutte werkplek kunnen bieden. Zo hebben we in 2016 plek kunnen bieden aan een stagiaire en afstudeerder, die als ze goed passen, ook na hun studie in dienst mogen komen.

Pilot voor ministeries

Op verzoek van de Belastingdienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), zijn we op 1 december 2016 gestart met de pilot ‘personeelsdossier op orde’ waarbij participanten met een afstand tot de arbeidsmarkt zich gaan bezighouden met het opschonen van personeelsdossiers van de ministeries.

P-Direkt zorgt voor de inhoudelijke aansturing. De participanten pakken geen werkzaamheden op die op dit moment door andere medewerkers van P-Direkt verricht worden. Uiteindelijk worden ongeveer 45 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt aangesteld bij de Belastingdienst en het Ministerie van V&J en vervolgens gedetacheerd voor de duur van het project bij P-Direkt.