Een overzicht van de financiële resultaten van 2016.

Efficiency

Efficiencyverbeteringen

P-Direkt heeft voor 2016 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft de efficiencyverbetering, die al eerder is afgesproken met de eigenaar en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet.

De bezuinigingstaakstelling Rutte I en II

De bezuinigingstaakstelling Rutte I is door het Ministerie van BZK doorvertaald naar P-Direkt voor een bedrag van € 2,1 miljoen structureel in 2016. Deze bezuiniging heeft P-Direkt in zijn tarieven verwerkt met behoud van de afgesproken basisdienstverlening.

De bezuinigingstaakstelling Rutte II die is ingegaan per 2016 is door P-Direkt vertaald in het doortrekken van de efficiencytaakstelling tot 2019 met jaarlijks 1,5% en dat is ook als zodanig in het tarief basisdienstverlening verwerkt.

De doorbelasting van de dienstverlening laat de komende jaren een verdere daling zien. Vanaf 2013 tot en met 2019 betekent dit voor de basisdienstverlening (95% van de totale dienstverlening) een daling van -13,3% (- €9,1 miljoen). Deze daling komt ten goede aan de ministeries die daarmee invulling kunnen geven aan de taakstellingen Rutte I en II.

Financieel resultaat

Exploitatie

Baten-lastenagentschap P-Direkt

Bedragen x €1.000

 Jaarplan

 Realisatie

 

2016

2016

 

(x €1.000)

(x €1.000)

     

Baten

   

Omzet moederdepartement

66.620

67.611

Omzet overige departementen

18.232

18.155

Omzet derden

0

0

Vrijval voorzieningen

0

27

Totaal baten

84.852

85.793

     

Lasten

   

Apparaatskosten

69.114

69.970

- personele kosten

42.275

44.098

- materiële kosten

26.839

25.872

Afschrijvingskosten

14.372

13.448

Rentelasten

1.366

1.349

Bijzondere lasten

3.000

3.504

Dotaties voorzieningen

0

2.209

Totaal lasten

87.852

90.480

Saldo van baten en lasten

-3.000

-4.687

Baten en lasten

De realisatie laat een negatief resultaat zien van - €4.7 miljoen.
P-Direkt brengt de dienstverlening housing, hosting en het technisch applicatiebeheer (TAB) van de P-Direktapplicaties van de externe leverancier in 2016 en 2017 over naar de interne dienstverlener SSC-ICT (het ODC).

De investering bij SSC-ICT wordt door P-Direkt betaald, geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven, maar de dubbele kosten van de housing en hosting en de projectkosten voor P-Direkt vinden geen dekking in de normale doorbelasting van de dienstverlening. Ook moeten geactiveerde kosten in het kader van de inrichting van de beheerstraat bij de externe leverancier versneld worden afgeschreven.

Deze extra kosten, voor de periode 2016 – 2017 zo’n €5.7 miljoen, brengt P-Direkt ten laste van het jaar 2016. Enerzijds als de buitengewone lasten 2016 (€3.5 miljoen) en anderzijds als dotatie aan de voorziening (€2.,2 miljoen) betreffende de geprognosticeerde uitgaven 2017. Daarmee worden toekomstige verliezen voorkomen.

Ten aanzien van de normale exploitatie realiseert P-Direkt een positief resultaat van €1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door extra middelen vanuit de centraal opdrachtgever. De centraal opdrachtgever heeft de volledige LPO 2016 betreffende P-Direkt van €1.2 miljoen aan P-Direkt doen toekomen. Uit voorzichtigheidsoverwegingen (de hoogte en uitdeling van de LPO is elk jaar onzeker) heeft P-Direkt hiermee in de OW 2016 en het jaarplan 2016 geen rekening gehouden.

Balans

Balans

Balans per 31 december 2016 P-Direkt (bedragen x €1.000)

Balans 2016

Balans 2015

Activa

Immateriële vaste activa

41.312

52.648

Materiële vaste activa

522

248

- Grond en gebouwen

- Installaties en inventarissen

446

169

- Overige materiële vaste activa

76

79

Vlottende activa 13.416 7.531
- Voorraden en onderhanden projecten    

- Debiteuren

1.005

1.055

- Overige vorderingen en overlopende activa 1.192 1.981

- Liquide middelen

11.219

4.495

Totaal activa

55.250

60.427

 

Passiva

 

Eigen vermogen

-762

2.925

- Exploitatiereserve

2.925

3.915

- Afdracht aan eigenaar

-297

- Storting door eigenaar

1.000

- Onverdeeld resultaat -4.687 -693
Langlopende schulden 29.510 31.892
- Voorzieningen 2.373 204

- Leningen bij het MvF

27.137

31.688

Kortlopende schulden

26.502

25.610

- Crediteuren

1.992

2.762

- Overige verplichtingen en overlopende passiva

24.510

22.848

Totaal passiva

55.250

60.427

Activa

De immateriële activa betreffen het P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP-HR, het salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Electronische Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal, het contactcenter en onlangs toegevoegd het programma Optimaal verbinden.

Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. Jaarlijks schrijft P-Direkt zo’n €13 miljoen af. In 2016 heeft P-Direkt ongeveer €4 miljoen geïnvesteerd in nieuwe systemen: het betreft de geactiveerde ambtelijke inzet, externe inhuur en inkoop ten behoeve van het programma oOtimaal verbinden, de dienstverlening verlof, verzuim en dienstroosterplanning voor het Ministerie van Financien en de SSC-ICT housing en hostingservices voor P-Direkt.

P-Direkt heeft een bedrag van €1.6 miljoen die betrekking had op de inrichting van de beheerstraat bij de externe leverancier versneld afgeschreven, omdat dit (deel)actief per medio 2017, wanneer de dienstverlening door SSC-ICT (ODC) is overgenomen, geen waarde meer heeft voor de bedrijfsvoering van P-Direkt.

Debiteuren en overige vorderingen en overlopende activa

De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt; daarom is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post overige vorderingen en overlopende activa bestaat uit nog te factureren opbrengsten, betrekking hebbend op de dienstverlening van 2016 en de onderhoudskosten van licenties die veelal vooruitbetaald worden en waarvan een deel betrekking heeft op 2017 en volgende jaren.

Liquide middelen

Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB). De stand per 31-12-2016 van de rekening-courant RHB is hoger dan per 31-12-2015. De beoogde ontwikkeltrajecten ODC en POV 2.0 zijn enigszins vertraagd in de tijd waardoor de hiervoor bestemde leningen nog niet geheel zijn ingezet.

Eigen vermogen

De buitengewone lasten en de dotatie aan de voorziening als gevolg van de overgang van de dienstverlening housing, hosting en het technisch applicatiebeheer (TAB) van de P-Direktapplicaties van de externe leverancier naar de interne dienstverlener SSC-ICT (het ODC) heeft een negatief effect van - €5.7 miljoen op het eigen vermogen.

De uitdeling van de volledige LPO 2016 ten bedrage van €1.2 miljoen door de centraal opdrachtgever (verantwoord in de omzet) en de rechtstreekse kapitaalstorting van €1 miljoen door de eigenaar hebben ervoor gezorgd dat het negatief saldo van het eigen vermogen uiteindelijk beperkt is gebleven tot €0.8 miljoen per ultimo 2016. Het eigen vermogen bevindt zich hierdoor onder de toegestane grenzen zoals voorgeschreven in de regeling agentschappen. De eigenaar zal in 2017 het eigen vermogen van P-Direkt uiterlijk bij de eerste suppletoire begroting 2017 aanvullen tot nihil.    

Voorzieningen

P-Direkt moet de dienstverlening housing, hosting en het technisch applicatiebeheer (TAB) van de P-Direktapplicaties overhevelen naar het Overheidsdatacenter Haaglanden. De extra exploitatiekosten 2016 en 2017 worden in 2016 genomen. Enerzijds als buitengewone lasten 2016 (dit betreft de extra exploitatiekosten 2016) en anderzijds als dotatie aan de voorziening overige (dit betreft de gecalculeerde kosten 2017 €2.2 miljoen).

Een tweede deel van de voorzieningen betreft de eenmalige dotatie in 2011 aan een voorziening voor de uitvoering van personele regelingen. De aard van de voorziening is langlopend. In 2016 is €13.000 ten laste gebracht van de voorziening. Het niet aangesproken deel van de voorziening (€27.000) dat betrekking heeft op het jaar 2016 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2016.

Leningen, crediteuren en overige verplichtingen en overlopende passiva

De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2016 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2017 betaald. Onder de post overige verplichtingen en overlopende passiva zijn opgenomen de vooruitontvangen bedragen 2017 en volgende, de nog te betalen kosten 2016 en de verplichting wegens het vakantiegeld voor personeel.

Doelmatigheid

Doelmatigheid

P-Direkt streeft naar operational excellence gecombineerd met customer intimacy (maximale afstemming op de behoefte van de gebruiker). Hierbij zet P-Direkt onder de noemer P-Lien (de P-Direktvariant van Lean) de Leanfilosofie en methodiek in als basis voor continu verbeteren.

P-Direkt heeft zich bij de centralisering van het budget basisdienstverlening gecommitteerd aan een jaarlijkse daling van de doorbelasting met 1,5% tot en met het jaar 2019. Voor P-Direkt betekent dit, gegeven een kostenstructuur van 50% vaste lasten, dat op de overige productiemiddelen (o.a. personeel) jaarlijks een efficiencystijging van 3% moet worden gerealiseerd.

Dienstverlening

P-Direkt meet het succes van de speerpunten 2016 af aan de hoogte van de gebruikerstevredenheid. In 2015 bedroeg het gemiddelde gebruikerstevredenheidscijfer 6,9: in 2016 is dat cijfer gestegen naar een gemiddelde van 7,2.

Optimaal beheer bedrijfsvoering

P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers, onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper te leveren;
  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 17,5% overhead. In 2016 was dit net als in 2015 een percentage van 17%. Vanaf het jaar 2007 waarin het overheadpercentage 24,5% bedroeg is er sprake van een dalende tendens.

Doelmatigheidsindicatoren 2016 baten-lastenagentschap P-Direkt

Baten-lastenagentschap P-Direkt

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

begroting

2013

2014

2015

2016

2016

Omschrijving generiek deel

       

Kostprijzen per product (groep)

580

543,5

538

693,74

702,65

Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100)

100,9

94,5

93,6

120,7

122,2

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

123.588

122.885

122.331

125.328

116.295

Totale omzet basisdienstverlening (x1.000)

68.384

65.377

     65.819

     82.220

81.857

Totale omzet overige + projecten (x1.000)

3.588

4.886

       10.574

       3.546

4.033

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

421

409

509

559

601

Saldo van baten en lasten (%)

0,67%

-5,07%

-0,91%

-5,18%

0,00%

Medewerkerstevredenheid

6,6

nvt

6,9