In 2015 heeft P-Direkt twee belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving met aanzienlijke impact op onze dienstverlening doorgevoerd dan wel voorbereid.

Salaris

Verhoging salarisbedragen

Op 24 april heeft minister Blok met de vakbonden afgesproken dat rijksambtenaren het beschikbaar komen van pensioenpremies van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bij hun salaris krijgen. Dit betekent dat de salarisbedragen van het BBRA 1984 worden verhoogd. Dat heeft ook effect op die toeslagen, die afhankelijk zijn van de salarisbedragen. Daarnaast werkt de verhoging door naar uitkeringen en pensioenen. Dit was voor het eerst dat we in het bestaan van P-Direkt te maken kregen met het doorvoeren van een CAO-wijziging.

P-Direkt zorgde er voor dat de verhoging van de salarisbedragen werd verwerkt in de salarisbetaling van juni 2015. Als gevolg van de terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 werd een eenmalig bedrag uitgekeerd. Bij de salarisbetaling in juni werden ook de toeslagen die afhankelijk zijn van het salarisbedrag opgehoogd en vond ook hier een nabetaling plaats, als gevolg van de terugwerkende kracht. Voor de doorwerking naar pensioenen zijn met het ABP afspraken gemaakt die P-Direkt heeft uitgevoerd. De doorwerking naar de uitkeringen bij werkloosheid is belegd bij Loyalis.

In de uitwerking van deze salarisverhoging in de dienstverlening hebben we veel overleg gehad met de departementen over de uitvoering. Daar waar sprake is van departementale regelingen moesten de ministeries aangeven of de 0,8% verhoging van toepassing is. Daarnaast moesten de ministeries voor de periodieke toeslagen die worden gegeven vanuit diverse overwegingen aangeven of deze moest worden opgehoogd, afhankelijk van de individuele afspraken hierover. Dit gold ook voor vergoedingen van commissie- en adviesleden, die door P-Direkt worden uitbetaald.

We hebben het hele proces en alle stappen die gezet zijn geëvalueerd. Aan de hand hiervan hebben we een draaiboek opgesteld voor een volgende salarisverhoging.

Wijziging vakantierechten

Per 1 januari 2016 wijzigden de regels rondom de vakantierechten van onze gebruikers. In het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat deze regels zoveel mogelijk moeten aansluiten bij wat daarover is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de regels voor rijksambtenaren grotendeels gelijk worden getrokken met de regels voor het bedrijfsleven.

In 2015 hebben we de voorbereidingen getroffen, die het mogelijk maken deze wijziging in 2016 door te voeren en hebben wij onze gebruikers hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief de P-Direkter en een brochure. Ook hebben we onze app aangepast.