Als kader voor sturing, beheersing en verantwoording hanteert P-Direkt een Kwaliteitsmodel en een Balanced Score Card (BSC). Dit stelsel is de basis voor de logische verbinding tussen missie, visie, strategie, (jaar)doelstellingen, planvorming, uitvoering en sturing van onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Verklaring

P-Direkt hanteert Kwaliteitsmodel en Balanced Score Card

Performance audit

Het beheersstelsel is in 2014 in het kader van een pilot voor het ontwikkelen van een performance audit door de ADR beoordeeld als zijnde logisch en betekenisvol ingericht. Hiermee is vastgesteld dat is voldaan aan de randvoorwaarden, zodat daadwerkelijk goede sturing kan plaatsvinden en continu aan verbetering kan worden gewerkt.

P-Direkt kwaliteitsmodel
P-Direkt kwaliteitsmodel

Stakeholdersperspectief

Het Kwaliteitsmodel geeft aan vanuit welk stakeholdersperspectief wordt gestuurd. Per stakeholder is bepaald welk resultaat moet worden behaald. Vervolgens wordt vastgesteld hoe het resultaat wordt bereikt. Dit gebeurt door middel van het vaststellen van procesrisico’s en het bepalen van bijbehorende beheersmaatregelen.

Verbeteren en vernieuwen

De Balanced Score Card (BSC) is een doorvertaling voor interne sturing, beheersing en verantwoording met focus op dienstverlening, bedrijfsvoering, eigen medewerkers en verbeteren en vernieuwen.

Balanced Score Card
Met behulp van de Balanced Score Card worden de prestaties op een evenwichtige manier vastgelegd

Succesfactoren

Met behulp van de BSC worden de prestaties op een evenwichtige manier vastgelegd. Binnen elk perspectief is een aantal kritische succesfactoren (ksf) bepaald. Deze zijn verder geconcretiseerd in kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Deze kpi’s zijn uitgedrukt in streefnormen. Bij gemeten afwijkingen van de streefwaarden worden noodzakelijk geachte verbeteracties genomen. Ook voor programma’s en projecten zijn heldere doelstellingen benoemd en wordt (minimaal) maandelijks gerapporteerd over de voortgang.

Continu verbeteren is aldus geborgd via de plan-do-check-act-cyclus en wordt ondersteund via toepassing van de Leanfilosofie, die we hebben vertaald in een eigen P-Lienaanpak.