In 2013 is het programma SGO5 gestart met als doel het formuleren van concrete voorstellen om de governance van de Rijksbrede bedrijfsvoering te versterken, door deze te vereenvoudigen en te reduceren, alsmede verdere mogelijkheden van vormen van sourcing te onderzoeken.

Programma bedrijfsvoering

Het programma gaat over de bedrijfsvoeringsdomeinen Personeel en Organisatie (P&O), Informatievoorziening en ICT (I&ICT) en Facilitair/Huisvesting/Inkoop (FHI).

Het programma is gericht op de generieke bedrijfsvoering en draagt bij aan:

  1. Kwaliteit dienstverlening met service in de nabijheid;
  2. Slagvaardige aansturing (minimaliseren bestuurlijke drukte);
  3. Eenvoud in bekostiging (minder administratieve lasten).

Kwaliteit staat daarbij voorop, aansturing en bekostiging helpen om goede kwaliteit te realiseren.  

De voorstellen van het programma leveren een bijdrage aan het realiseren van de bij de ministeries en SSO’s opgelegde taakstellingen Rutte II (oplopend tot € 50 miljoen structureel in 2018).

SGO5

P-Direkt is SGO5-proof

In het najaar van 2015 heeft de Ontwikkelgroep SGO5 verkend en vastgesteld welke stappen de ministeries nog concreet moeten zetten om naar het eindbeeld van SGO5 te werken. Ook is gekeken in hoeverre de SSO’s hun aanbod hebben aangepast, om de ministeries hierin te ondersteunen.

Vastgesteld is dat P-Direkt al ‘SGO5-proof’ is.

Kwaliteit van de dienstverlening en service in de nabijheid

Met onze methodes zoals P-Lien, klantreizen en persona’s hebben we de kwaliteit en kwaliteitsbeleving verbeterd en onze gebruikers waarderen dat met een 7. Met het programma de Gebruiker Centraal en onze multichannelaanpak en onze P-Direkt app, hebben we de doelstellingen voor service in de nabijheid gerealiseerd.

Slagvaardige aansturing (minimaliseren bestuurlijke drukte)

We hebben het nieuwe governance-model ingeregeld, waardoor de bestuurlijke drukte is gereduceerd. Bestaande overleggen, zoals SubContracthoudersraad, CAB en specialistenteams, zijn afgebouwd en vervangen door een Bestuurlijk Overleg en een Afnemersraad. De informatievoorziening en communicatie richting gebruikers en experts zijn in het verlengde hiervan aangepast. Zo plaatsen we informatie over de dienstverlening (servicelevels) op internet en intranet en attenderen we de stakeholders hierop via onze nieuwsbrief de P-Direkt Update. Speciaal voor de specialisten hebben we informatiepagina’s ingericht. De groepshoofden van het contactcenter hebben als  Single Points of Contacts regelmatig contact met de departementen over de uitvoering van de dienstverlening.

Eenvoud in bekostiging (minder administratieve lasten)

P-Direkt is de eerste SSO waarvan het budget voor de generieke dienstverlening is overgeheveld naar de centraal opdrachtgever. De budgetten voor de generieke dienstverlening van P-Direkt zijn in 2015 overgeheveld van de ministeries naar de begroting van DGOBR/OPR. De basis voor deze budgetoverheveling vormden de uitgangspunten van de SGO5-werkgroep Pijler Bekostiging en de met de ministeries overeengekomen IAR’s voor de komende jaren. Hierbij is het tarief van 2014 als uitgangspunt genomen.

P-Direkt is in 2015 geconfronteerd met diverse financiële kwesties. Zo bleek in het eerste jaar van de overheveling dat BZK en daarmee de centraal opdrachtgever, minder loon- en prijsbijstelling kon doorgeven aan P-Direkt dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Daarnaast brengt de verhuizing van de ICT van onze externe leverancier Match naar SSC-ICT de komende jaren de nodige extra kosten met zich mee. Samen met onze eigenaar en centraal opdrachtgever hebben we gekeken hoe we deze problematiek samen kunnen oplossen, in lijn met de Regeling Agentschappen van 28 september 2012.

Besparing HR-kosten 87 miljoen euro

Dat een rijksbrede samenwerking het Rijk naast een kwaliteitsverbetering ook een aanzienlijke financiële besparing kan opleveren, blijkt uit de Update Kosten-Baten Analyse (KBA) van P-Direkt 2014.

De uitkomsten van de KBA 2014 tonen aan dat sinds de oprichting van P-Direkt jaarlijks meer dan € 87 miljoen aan kosten binnen het Rijk wordt bespaard. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling van de KBA uit 2008 behaald. Deze resultaten zijn te danken aan de inspanningen van en de samenwerking tussen de departementen en P-Direkt. Een mooie opsteker voor de hele personele keten.

Waaruit bestaat de € 87 miljoen besparing? In de actualisatie KBA 2011 werd een structurele jaarlijkse besparing van € 51 miljoen aangetoond en een extra besparingspotentieel van € 10 miljoen verondersteld. Dit laatste blijkt echter maar liefst € 36,8 miljoen te zijn. Zo is dankzij efficiencymaatregelen van ministeries een structurele besparing van € 18,3 miljoen op de personeelskosten van de HR-ondersteuners (HRO's) gerealiseerd. Bovendien is er steeds minder noodzaak voor departementale HR-systemen: dit leverde € 14,3 miljoen aan besparing op. Ook heeft P-Direkt door efficiënter te werken € 4,2 miljoen bespaard. In totaal is er dus met € 36,8 miljoen aan extra baten bovenop de reeds aangetoonde € 51 miljoen in totaal ruim € 87 miljoen op jaarbasis bespaard. P-Direkt onderzoekt binnenkort samen met de ADR en de ministeries op welke wijze deze besparingen zijn verantwoord en waarmee ze financiële taakstellingen hebben kunnen invullen.

Ons aanbod aan SGO5

P-Direkt werkt verder aan de ontwikkeling van haar dienstverlening, samen met de SSO’s en samen met de ministeries.

Wij hebben ons aanbod besproken bij de ontwikkelgroep SGO5 en deze is goed ontvangen. We gaan meer informatie op maat leveren en de grenzen verkennen van standaardisatie. Door maatwerk en aanbodgestuurde productdiversificatie kun je op termijn weer tot vernieuwde standaardisatie komen. Een aanbod op doorontwikkeling en verdere verbetering van het bestaande aanbod, waarbij gebruikersperspectief en kwaliteit altijd leidend zijn.