Een overzicht van de financiële resultaten

Financieel resultaat

Efficiency

Efficiencyverbeteringen
P-Direkt heeft zich bij de centralisering van de basis dienstverlening (ongeveer 95% van de omzet) gecommitteerd aan een jaarlijkse daling van de doorbelasting met zo’n 2% tot 2,5% per jaar, vanaf 2015 tot en met 2019.

P-Direkt heeft tevens in 2015 met de eigenaar afgesproken de externe inhuur in 3 jaarlijkse stappen te verlagen van begroot 29,9% in 2015 naar 15,8% in 2018. Dit zal geschieden door het ambtelijk vervullen van bestaande vacatures bij het contactcenter en de verambtelijking van structurele ICT-beheertaken bij de ICT-afdeling van P-Direkt.

De Bezuinigingstaakstelling Rutte I en II
Met de lagere doorbelasting door P-Direkt (meerjarig overgeheveld naar de centrale opdrachtgever bij het Ministerie van BZK) kunnen de ministeries voldoen aan de bezuinigingstaakstellingen Rutte I en II die zijn ingeboekt op de budgetten van P-Direkt bij de ministeries.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap P-Direkt

Bedragen x € 1.000

Jaarplan

Realisatie

 

2015

2015

 

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Baten

   

Omzet moederministerie

69.904

69.644

Omzet overige ministeries

7.264

6.738

Omzet derden

0

10

Vrijval voorzieningen

0

35

Totaal baten

77.168

76.427

     

Lasten

   

Apparaatskosten

76.772

63.187

- personele kosten

39.723

38.414

- materiële kosten

24.918

24.773

Afschrijvingskosten

12.131

12.261

Rentelasten

1.696

1.672

Totaal lasten

78.468

77.120

Saldo van baten en lasten

-1.300

-693

Baten en lasten
In 2015 zijn in afstemming met het Bestuurlijk Overleg extra gelden ingezet voor extra verbeteringen en uitbreiding van de dienstverlening. Deze extra gelden werden gefinancierd vanuit het surplus van het eigen vermogen en daarom stuurde we in 2015 bewust op een tekort.

De gerealiseerde omzet is lager dan in het jaarplan voorzien door een lagere dan begrote loon- en prijsbijstelling op de basisdienstverlening en een latere aansluiting van ministeries op de nieuwe dienstverlening HRO/HRV (Optimaal verbinden).

P-Direkt heeft de lasten gereduceerd door minder (benodigd) personeel in te zetten op de dienstverlening en door het temporiseren van innovatieve projecten. Vergoeding door de centraal opdrachtgever van buitengewoon werk i.v.m. de nieuwe CAO Rijk en een incidentele teruggaaf aan afnemers van het positieve resultaat van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor 2015 heeft gezorgd voor een per saldo beter resultaat.

De overgang van de huidige Housing en Hosting leverancier naar SSC-ICT kost in de jaren 2015 – 2017 zo’n € 12 miljoen extra. P-Direkt activeert de helft op haar balans en voor de overige kosten die rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen, wordt door de eigenaar dekking gezocht.

Balans

Balans

Baten-lastenagentschap P-Direkt

Balans

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x €1.000

Activa

Immateriële activa

43.667

55.420

Immateriële activa i.o.

8.981

4.123

Materiële activa

248

172

- grond en gebouwen

0

0

- installaties en inventarissen

169

132

- overige materiële vaste activa

79

40

Debiteuren

1.055

4.700

Nog te ontvangen

1.981

1.566

Liquide middelen

4.495

3.141

Totaal activa

60.427

69.122

 

Passiva

 

Eigen vermogen

2.925

3.915

- exploitatiereserve

3.915

7.464

- afdracht aan eigenaar

-297

 

- saldo-exploitatie

-693

-3.549

Leningen bij het MvF

31.688

42.931

Voorzieningen

204

245

Crediteuren

2.762

748

Nog te betalen

22.848

21.283

Totaal passiva

60.427

69.122

Activa
De immateriële activa betreffen het P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Electronische Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal en Fase ll (Contactcenter). Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

De immateriële activa in ontwikkeling/aanbouw betreffen de geactiveerde ambtelijke inzet en externe inhuur ten behoeve van het Programma Optimaal verbinden, de dienstverlening Verlof, Verzuim en Dienstroosterplanning voor het Ministerie van Financiën en de SSC-ICT Housing&Hosting services voor P-Direkt.

Debiteuren en nog te ontvangen
De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt; derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post Nog te ontvangen bestaat uit nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend op 2015 en vooruitbetaalde kosten betreffende de jaren 2016 e.v.

Liquide middelen
Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB).

Eigen vermogen
De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden.

Ultimo 2013 werd de maximaal toegestane reserve met € 3,7 miljoen overschreden. Met de opdrachtgevers en de eigenaar is gesproken om dit surplus eigen vermogen in 2014 en 2015 te bestemmen voor de verbetering en uitbreiding van de basisdienstverlening, met het doel om ultimo 2015 op het toegestane niveau uit te komen. Daarnaast hebben we begin 2014 het surplus eigen vermogen van €297.000 afgedragen aan de eigenaar.

Met het resultaat van 2015 blijft P-Direkt ultimo 2015 met een eigen vermogen van € 2.925 miljoen (4%) ruim onder het maximum toegestane percentage.

Voorzieningen
De voorziening betreft verplichtingen aan medewerkers in het kader van de uitvoering van personele regelingen. De aard van de voorziening is langlopend. In 2015 is € 6.000 ten laste gebracht van de voorziening. Het niet aangesproken deel van de voorziening (€ 35.000) dat betrekking heeft op het jaar 2015 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2015.

Leningen, crediteuren en nog te betalen
De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.

De aflossingsverplichtingen van de leningen voor het jaar 2015 van € 11.243 mln. zijn op de balans onder de kortlopende schulden opgenomen.

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2015 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2015 betaald. Onder de post nog te betalen zijn opgenomen de vooruitontvangen bedragen van 2016, de nog te betalen kosten van 2015 en de verplichting uit hoofde van vakantiegeld personeel.

Doelmatigheid

Doelmatigheid

P-Direkt verbetert de doelmatigheid in de HR-kolom van de Rijksoverheid en levert een bijdrage aan een slagvaardige rijksdienst. Naast deze macrodoelmatigheid streeft P-Direkt ook naar doelmatigheid van de eigen bedrijfsvoering. Door bundeling van taken van de bestaande dienstverlening uit de verschillende afdelingen binnen P-Direkt en door automatisering wordt een efficiencyslag gemaakt.

P-Direkt heeft zich bij de centralisering van de basis dienstverlening (ongeveer 95% van de omzet) gecommitteerd aan een jaarlijkse daling van de doorbelasting met zo’n 2% tot 2,5% per jaar tot en met 2019.

Voor P-Direkt betekent dit, gegeven een kostenstructuur van 50% vaste lasten, dat op de overige productiemiddelen (o.a. personeel) jaarlijks een efficiencystijging van 3 tot 4% moet worden gerealiseerd. Om dat te kunnen realiseren zet P-Direkt het instrument P-Lien in dat tot doel heeft continu verbeteren van de dienstverleningsprocessen. Het programma is geïntegreerd in de bedrijfsbrede cultuur, waarin verbeteren een van de kernwaarden van P-Direkt is.

Dienstverlening
P-Direkt meet het succes van de speerpunten 2015 af aan de hoogte van de gebruikerstevredenheid. In 2014 bedroeg het gemiddelde gebruikerstevredenheidcijfer 6,8: in 2015 is dat cijfer gestegen naar een gemiddelde van 6,9.

Optimaal beheer bedrijfsvoering
P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers. Onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper te leveren;
  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 17,5% overhead. In 2015 was dit net als in 2014 17%. Vanaf het jaar 2007 waarin het overheadpercentage 24,5% bedroeg is er sprake van een dalende tendens.

Doelmatigheidsindicatoren 2015 baten-lastenagentschap P-Direkt

Baten-lastenagentschap

P-Direkt

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

begroting

2012

2013

2014

2015

2015

Omschrijving generiek deel

       

Kostprijzen per product (groep)

584,6

580

543,5

538

540,5

Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100)

101,7

100,9

94,5

93,6

94

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

125.959

123.588

122.885

   122.331

120.091

Totale omzet basisdienstverlening (x1.000)

70.318

68.384

65.377

     65.819

64.927

Totale omzet overige + projecten (x1.000)

4.495

3.588

4.886

10.574

6.606

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

425

421

409

509

444

Saldo van baten en lasten (%)

5,95%

0,67%

-5,07%

-0,91%

0,00%

Medewerkerstevredenheid

6,6

nvt

Nvt

  • Saldo van baten en lasten: P-Direkt realiseert in 2015 bewust een tekort op de exploitatie. Het exces eigen vermogen ultimo 2014 is ingezet voor de verbetering en uitbreiding van de basisdienstverlening. De normale exploitatie is kostendekkend.