Hieronder een overzicht van de financiële resultaten.

Financieel resultaat

Efficiency

Efficiencyverbeteringen

De eigenaar heeft met P-Direkt tot en met 2014 een jaarlijkse efficiency-taakstelling afgesproken. Voor 2014 bedraagt deze 3%, wat resulteert in een korting op het IAR-tarief van 17,40 euro.

Daarbovenop heeft P-Direkt de exploitatiekosten met verbeterde en bredere inzetbaarheid van het ambtelijk personeel structureel ruim 2 miljoen euro kunnen verlagen. In overleg met de eigenaar en de SCHR is besloten om vanaf 2014 een structurele tariefsverlaging door te voeren van 19 euro per IAR.

Per saldo is voor het jaar 2014 sprake van een tariefsdaling van 36,40 euro per IAR, als gevolg van efficiëntere productie.

De Bezuinigingstaakstelling Rutte I en II

Met deze lagere doorbelasting door P-Direkt kosten kunnen de ministeries voldoen aan de bezuinigingstaakstellingen Rutte I en II die zijn ingeboekt op de P-Direkt budgetten bij de ministeries.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap P-Direkt
Bedragen x €1.000
(x €1.000) (x €1.000)
Baten
Omzet moederministerie 4.733 5.283
Omzet overige ministeries 65.015 64.980
Rentebaten 0 22
Vrijval voorzieningen 0 42
Totaal baten 69.748 70.327
Lasten
Apparaatskosten 58.181 58.703
- personele kosten 134.736 35.149
- materiële kosten 23.445 23.554
Afschrijvingskosten 11.750 12.128
Overige lasten 2.375 3.045
- bijzondere lasten 0 1.018
- rentelasten 2.375 2.027
Totaal lasten 72.306 73.876
Saldo van baten en lasten -2.558 -3.549

Baten en lasten

P-Direkt stuurde in 2014 bewust aan op een negatief resultaat van €2,6 miljoen om het surplus van het eigen vermogen (gedeeltelijk) af te bouwen. Deze extra gelden (de exploitatie van de basis dienstverlening is kostendekkend) worden ingezet voor de verbetering en uitbreiding van de basisdienstverlening. Ultimo 2014 heeft P-Direkt bijzondere lasten moeten maken van €1 miljoen, waarmee het surplus eigen vermogen per ultimo 2014 is afgebouwd tot € 0,297 miljoen. De bijzondere last betreft een afkoopsom met de huidige Housing en Hosting-leverancier in verband naar de overgang naar het nieuwe Overheids Data Centrum.

De doorberekening van de reguliere dienstverlening is conform de vastgestelde Jaarplantarieven en het aantal individuele arbeidsrelaties per ministerie. De opbrengstrealisatie van het moederministerie is hoger dan begroot. Dit komt door extra omzet op het programma RIdM (toegang).

Balans

Baten-lastenagentschap P-Direkt 
Balans per 31 december 2014 - Bedragen x €1000
31-23-2014 31-12-2013
Activa
Immateriële activa 55.420 65.995
Immateriële acvtiva i.o. 4.123 1.441
Materiële activa 172 34
- grond en gebouwen 0 0
- installaties en inventarissen 132 11
- overig materiële vaste activa 40 23
Voorraden
Debiteuren 4.700 2.567
Nog te ontvangen 1.566 1.973
Liquide middelen 3.141 20.017
Totaal activa 69.122 92.027
Passiva
Eigen vermogen 3.915 7.464
- exploitatiereserve 7.464 6.982
- onverdeeld resultaat -3.549 484
Leningen bij het MvF 42.931 54.174
Voorzieningen 245 314
Crediteuren 748 220
Nog te betalen 21.283 29.855
Totaal passiva 69.122 92.027

Activa

De immateriële activa betreffen het P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Electronische Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal en Fase ll (Contactcenter). Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.

De immateriële activa in ontwikkeling/aanbouw betreffen de geactiveerde ambtelijke inzet en externe inhuur ten behoeve van het Project Optimaal verbinden.

Debiteuren en nog te ontvangen

De post "debiteuren" betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt; derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post "nog te ontvangen" bestaat uit nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend op 2014 en vooruitbetaalde kosten.

Liquide middelen

Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB).

De stand van de Rekening-courant RHB is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de begrote facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2015 niet in het laatste kwartaal van 2014 heeft plaatsgevonden maar pas in het 1e kwartaal van 2015.

Eigen vermogen

De Regeling Agentschappen 2013 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie jaren aan te houden.

Met het resultaat van 2013 werd de maximaal toegestane reserve met 3,697 miljoen euro overschreden. Met de opdrachtgevers en de eigenaar is gesproken om dit surplus eigen vermogen in 2014 en 2015 te bestemmen voor de verbetering en uitbreiding van de basis dienstverlening, met het doel om ultimo 2015 op het toegestane niveau uit te komen. Door de bijzondere last vanwege de overgang naar het Rijks Data Center resulteert ultimo 2014 nog een surplus van 0,297 miljoen euro.

Voorzieningen

De voorziening betreft verplichtingen aan medewerkers in het kader van de uitvoering van personele regelingen. De aard van de voorziening is langlopend. In 2014 is 23.000 euro ten laste gebracht van de voorziening. Een niet aangesproken deel van de voorziening (42.000 euro) dat betrekking heeft op de jaren 2011–2014 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2014.

Leningen, crediteuren en nog te betalen

De post "leningen" bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.

De aflossingsverplichtingen van de leningen voor het jaar 2014 van 11,243 miljoen euro zijn op de balans onder de kortlopende schulden opgenomen.

De facturen die zijn opgenomen onder de post "crediteuren" per ultimo 2014 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2015 betaald. Onder de post "nog te betalen" zijn opgenomen de vooruit ontvangen bedragen 2014, de nog te betalen-kosten 2014 en de verplichting vanwege vakantiegeld personeel.

Doelmatigheid

P-Direkt verbetert de doelmatigheid in de HR-kolom van de Rijksoverheid en levert een bijdrage aan een slagvaardige Rijksdienst. Naast deze macro-doelmatigheid streeft P-Direkt naar doelmatigheid van de eigen bedrijfsvoering. Door bundeling van taken van de bestaande dienstverlening uit de verschillende ministeries binnen P-Direkt wordt een efficiencyslag gemaakt door verdere automatisering van taken.

P-Direkt heeft zich gecommitteerd aan een jaarlijkse efficiencystijging van 2% in 2008 tot en met 2012 en 3% in 2013 en 2014. Om de 3% efficiencystijging in 2013 en 2014 te behalen zijn diverse verbeterprojecten gestart.

Dienstverlening

P-Direkt meet het succes van de speerpunten 2014 af aan de hoogte van de gebruikertevredenheid. In 2014 is het gebruikerstevredenheidcijfer gestegen van een 6,7 aan het begin van het jaar naar 7,0 in oktober: voor het gehele jaar was het gemiddelde cijfer een 6,8.

Optimaal beheer bedrijfsvoering

P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers. Onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper te leveren;
  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

P-Direkt stuurt op een percentage van maximaal 17,5% overhead. In 2014 was dit 17% (2007: 24,5%, 2008: 20%, 2009: 18%, 2010: 17%, 2011: 17,5%, 2012: 17,4%, 2013: 17,1%).

Doelmatigheidsindicatoren 2014 Baten-lastenagentschap P-Direkt

TABEL

Doelmatigheidsindicatoren 2014 Baten-lastenagentschap P-Direkt

Baten-lastenagentschap P-Direkt
realisatie realisatie realisatie begroting
2012 2013 2014 2014
Omschrijving generiek deel
Kostprijzen per product/groep 584,6 580 543,5 570
Verloop tarieven/uur (basisjaar 2011=100) 102 102 94,5 99,1
Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR) 125.959 123.588 122.885 121.430
Totale omzet basisdienstverlening (x1.000) 70.318 68.384 65.377 67.688
Totale omzet overige+projecten (x1.000) 4.495 3.588 4.886 6.165
FTE-totaal (exlusief externe inhuur) 425 421 409 407
Saldo van baten en lasten (%) 5,95% 0,67% -5,07% -0,98%
Medewerkerstevredenheid n.v.t. 6,6 7

Saldo van baten en lasten

P-Direkt realiseert in 2014 bewust een tekort op de exploitatie. Het exces eigen vermogen ultimo 2013 is ingezet voor de verbetering en uitbreiding van de basis dienstverlening. De normale exploitatie is kostendekkend.