Vanwege SGO5 verandert er in 2015 het nodige voor P-Direkt. In 2014 is hiervoor al het nodige in gang gezet.

Besturing

Bestaande overleggen, zoals SubContracthoudersraad, CAB en specialistenteams zijn afgebouwd en vervangen door een Bestuurlijk Overleg en een Afnemersraad. De informatievoorziening en communicatie richting gebruikers en experts zijn in het verlengde hiervan op onderdelen aangepast.

Bekostiging

Met ingang van 1 januari 2015 is sprake van centrale financiering (budget is per 1/1/2015 gecentraliseerd bij BZK). De budgetten voor de basisdienstverlening zijn bij julibrief 2014 overgeheveld van de ministeries naar de begroting van BZK/W&R. De basis voor deze budgetoverheveling zijn:

  • de uitgangspunten van de SGO5-werkgroep Bekostiging;
  • de met de ministeries overeengekomen IAR’s voor de komende jaren.
Samenwerking
Samenwerking

Samenwerking

In het verlengde van SGO5 zijn mogelijkheden tot meer samenwerking tussen SSO’s verkend. Doel is om ons meer te profileren als één bedrijfsvoeringsorganisatie voor het Rijk.

Dit is uitgemond in het opstellen van een gezamenlijk digitaal Jaarplan SSO’s 2015. De gezamenlijke thema’s voor 2015 zijn sturen op kwaliteit en kosten. De gezamenlijke acties richten zich met name op het verkennen van mogelijkheid tot meer integrale dienstverlening, implementatie van een kwaliteitsstelsel gebaseerd op vergelijkbare sturingsvariabelen en invulling van fysieke en digitale service in nabijheid (click, call, face).

De hieraan gekoppelde acties zullen in 2015 gezamenlijk worden opgepakt.